Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor 2019  

Kevadvoorust 2019 toetuse saanud projektid

Sihtgrupp: mittetulundusühingud ja sihtasutused. 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: 

 • Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. 
 • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. 

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 

Programmdokument: 16. märtsil jõustunud riigihaldusministri 09.03.2018 määrus nr. 15 „Kohaliku omaalgatuse programm,“  on aluseks programmi rakendamisele maakonnas. Tutvu ka määruse seletuskirjaga.  

Taotlemine 

Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada 1. aprillil 2019 hiljemalt kella 16:30 e-postiga digitaalselt allkirjastatult aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee. 

Tingimused taotlejale: 

Toetust saavad taotleda piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ning sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. 

Taotlemiseks vajalikud vormid:

Meetme 1 vormid

Meetme 2 vormid

Aruandevormid:

Meetme 1 vormid

Meetme 2 vormid

Projekte hindab 5-liikmeline hindamiskomisjon vastavalt hindamismetoodikale.

SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu kinnitas KOP hindamiskomisjoni järgnevas koosseisus: 

 1. Karille Bergmann – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja, 
 2. Reet Käär– Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja, 
 3. Ingrit Kala, 
 4. Tiina Hallimäe, 
 5. Katrin Roop. 

Abiks taotlejale: 

Meede 1: KOP 2019 M1 taotlusvorm kevad selgitustega

Meede 2: KOP 2019 M2 taotlusvorm kevad selgitustega

Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhend eesti keeles ja vene keeles. 

KOP projektijuhi meelespea 

Projektitaotluse kirjutamisel saab nõu ja abi küsida ka vabaühenduste konsultandilt: Katrin Volmankatrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750 

Toetatavad tegevused:
Kõik tegevused, mis on vajalikud projekti eesmärgi saavutamiseks. 

Abikõlblikud kulud
Meede 1 

 • Töötajate sh projektijuhi töölepingu ja käsunudslepingu või töövõtulepingu alusel makstav töötasu 
 • Sisse ostetavate teenuste, toodete kulud 
 • Ürituste läbiviimiseks vajalikud ja ürituse korraldamisega seotud transpordikulud 
 • Üritustega seotud auhindade ning tänukirjade valmistamise ja ostmise kulud ning toitlustamise kulud omafinantseeringu arvelt 
 • Info ja teavitustegevusega seotud kulud 
 • Riiklikud maksud ja lõivud, mis on projektiga otseselt seotud 

Meede 2 

 • Investeeringute ja soetuste kulud 

Lisainfo: 
Aigi Young
projektispetsialist
5309 0923
aigi.young@vorumaa.ee