Arenduskeskuse tegevuste kalender

Võrumaa arenduskeskuse 2018. aasta tegevuskava

Arenduskeskuse nõukogu otsus: SA Võrumaa Arenduskeskus 2018. a tegevuskava kinnitamine

Tegevuskava

Eesmärk: Võru maakonna ja regiooni ning ettevõtluse terviklik ja süsteemne arendamine toetades erinevate teenustega era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioone ning üksikisikuid.

Põhiülesanded:

 1. koostöö tegemine riiklike ja kohalike arendusorganisatsioonide ning ettevõtetega ettevõtluse, regionaalarengu, hariduse, sotsiaal-, tervisedenduse-, infotehnoloogia, kultuuri, spordi, siseturvalisuse, keskkonnateadlikkuse jm arengu alal;
 2. ettevõtluskeskkonna parandamisele, uute ettevõtete loomisele ja olemasolevate ettevõtete arengule kaasaaitamine;
 3. ettevõtjate konsulteerimine ja koolituste korraldamine;
 4. ettevõtjate abistamine ärikontaktide arendamisel ja partnerite, investorite ning uute turgude leidmisel;
 5. vabaühenduste nõustamine ja nende arengule kaasaaitamine;
 6. kohalike omavalitsuste nõustamine ja nende arengule kaasaaitamine;
 7. maakonna majandus-, turismi- ja muu arengupotentsiaali tutvustamine välisriikides ja Eestis;
 8. uute välis- ja siseriiklike otseinvesteeringute toomine maakonda;
 9. projektitaotluste ja rahastamisvõimaluste alane nõustamine ja koostöö;
 10. projektijuhtide võrgustiku ja rahastamisvõimaluste info koondamine ja jagamine;
 11. projekti- ja välispartnerite otsimine ja vahendamine ning olemasolevate partneritega suhete hoidmine;
 12. eesmärki toetavate projektide algatamine, korraldamine ja juhtimine ning koostööprojektides osalemine;
 13. maakonda puudutavate strateegiliste, ettevõtlusalaste ja muude arengukavade koostamine ja koostamise nõustamine;
 14. Euroopa Liidu alase teavitustöö tegemine regioonis;
 15. vajalike uuringute läbiviimine, vajaliku info kogumine, süstematiseerimine ja publitseerimine;
 16. põhitegevusega seonduvate trükiste, õppematerjalide, veebilehekülgede, multimeediaprogrammide jms koostamine ja levitamine;
 17. põhitegevusega seonduvate infopäevade, seminaride, koolituste jms korraldamine ning läbiviimine;
 18. koostöö arendamine Eesti ja teiste riikide analoogiliste institutsioonidega;
 19. sihtotstarbeliste toetuste ja stipendiumite jagamine;
 20. muu tegevus, mis on seotud põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega.