Maakonna tervise ja heaoluprofiil hõlmab erinevaid eluvaldkondi ja toob kokku olulisemad tervise-, turvalisuse ja heaolumõjurite näitajad. Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest.

Võru Maakonna tervise ja heaoluprofiil on valmimisel. Heaoluprofiil valmib erinevate asjaosaliste, koostööpartnerite ja kõikide omavalituste ühise tööna 2018. aasta lõpuks.

Terviseprofiili koostamise eesmärk on: juhtida tähelepanu omavalitsuses või maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele, tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengukavasse anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks.

Terviseprofiil on suunatud: kõigile omavalitsuse ja maakonna elanikele, valdkondade spetsialistidele, otsuse tegijatele ja poliitikutele terviseteadlikkuse tõstmiseks, tervisemõjurite paremaks mõistmiseks ning valdkondade vahelise koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema tervise nimel.

Terviseprofiili abil:

  • koondame tervist puudutava olulise info;
  • selgitame terviseprobleemid ja -vajadused;
  • selgitame tervist mõjutavad tegurid;
  • selgitame tervise parendamist võimaldavad tegevused;
  • stimuleerime tervisemuutusi;
  • edendame valdkondadevahelist koostööd;
  • anname avalikkusele, poliitikutele, erinevate valdkondade spetsialistele ja erineval tasemel otsuste tegijatele kergesti arusaadaval viisil teavet tervisemõjuritest;
  • muudame tervise temaatika nähtavamaks.

Dokumendid ja viited