HEAOLU FOORUM

Võrus toimus 15. novembril 2019 esimene Heaolu Foorum, kus uudsel viisil prooviti leida lahendusi üheksale valupunktile, mis Võrumaa inimestele pole rahu andnud. Kokku laekus foorumile 13 ideed, millest 9 läksid töösse. Võrumaa Heaolu Foorumit rahastati Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine” tegevus 2.4. „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks“ kaudu.

Foorumil osalenud teemad:


 • Uued lahendused sõltuvusprobleemidega inimestele ja lähedastele

Võimalusi ja oskusi erinevate sõltuvusprobleemidega inimestele ja nende lähedastele lahenduste pakkumisel pole kunagi liiga palju. Asutused ja kogukonnad peavad veelgi enam selle nimel koostööd tegema. Näiteks on kurioosne olukord, kus üha sagedamini määratakse pikaaegsetele sõltlastele puuduv töövõime, mis suurendab nende rahalisi toetusi aga abimeetmeid sõltuvusprobleemidele napib.

 • Lapsevanemate võimestamine

Järjest rohkem on selliseid noori lapsevanemaid, kellel puuduvad kogemused, teadmised ja oskused üldse elus iseseisvalt hakkama saada. Nad ei leia ühiskonnas aktiivset rolli ega ka võimalusi paindlikuks töökorralduseks (osakoormusega tööks või kodus töötamise võimalusi). Nii nad satuvadki toimetuleku raskustesse.

 • Töökeskkondade arendamine

Vähesed tööandjad pööravad tähelepanu sellele, et nende töökeskkond oleks selline, mis säästab ja hoiab töötajate vaimset ja füüsilist tervist. Teadlikkus tervise olulisusest on olemas aga reaalsete sammudeni töökeskkonna parandamisel jõuavad vähesed tööandjad. Kas ühiselt saab midagi ette võtta, et meie inimesed end haigeks ei töötaks?

 • Lühike töönädal

Tänapäeval peavad töötajad järjest rohkem investeerima enesearengusse, et muutuvas maailmas püsida konkurentsivõimelisena ja teha oma tööd võimalikult hästi. Selleks, et töötaja areng oleks toetatud, tuleb selleks anda aega. Aega saab anda asutuse töökorraldusi ümber vaadates.

 • Toidukool

Kuidas saavutada olukord, kus koolides pakutakse lastele tervislikku ja kvaliteetset toitu ning lapsed ise teevad toidu osas tervislikke valikuid? Üks võimalus on kaasata lapsed toidu valmistamisse, lasta nad kööki, teha nendega koos süüa.

 • Kokkade arenguprogramm

Koolide ja lasteaedade kokkade käed on igapäevaselt tööd täis ja selleks, et nad rohkem panustaksid menüü kvaliteedi arendamisse vajavad nad toetavat programmi ja motivatsiooni süsteemi.

 • Elu hoidmine ääremaal

Noortel, kes soovivad maale elama asuda pole võimalust leida kinnisvara ja pole ka rahalisi vahendeid selle soetamiseks. Samas on siin Võrumaal palju tühje kortereid ja talusid. 

 • Vabatahtlikud turvalisuse loojatena

Vabatahtlikke on vaja nii kadunud isikute maastikul otsimisel kui ka liikluse reguleerimiseks ja turvalisuse loomiseks erinevatel suurüritustel. Leiame ja kogume kokku huvitunud aktiivsete inimeste kontaktid, loome tugeva võrgustiku ja suurendame kogukondade võimekust oma turvalisuse tagamisel.

 • Elanike oskused kriisiolukorras

Võru maakonda räsinud torm näitas, et inimesed ei ole väga hästi kriisiolukordadeks valmistunud. Kui kadunud on elekter, vesi ja mobiililevi, on hilja hakata õppima, mida teha. Tahame tõsta inimeste valmisolekut kriisiolukordades adekvaatselt tegutseda.

Mis on FOORUM?


 • See on kaheaastane programm koos rahalise ja ekspertide toega, mis on suunatud rahvatervist, turvalisust ja hoolekannet puudutavate teemadega tegelemiseks meie maakonnas koos mitmete huvigruppide ja osapooltega.
 • See on spetsiaalselt loodud keskkond, mille abil saad leida oma meeskonda lisajõudusid hakkajate ja teemast huvitatud MTÜde ja kogukonna eestvedajate ning ametnike seast.
 • Programmi läbides võetakse suured probleemid väikesteks “äratehtavateks” juppideks ja jõutakse konkreetsete tulemuste ja lahendusteni!

Heaolu Foorum

Võru maakonna heaolu FOORUM = aeg, ruum ja juhitud protsess, mis toob kokku eri osapooled avalikust-, era- ja kolmandast sektorist, et seljad kokku panna ja käivitada koostöö, mis aitab paremini toime tulla mõne keerulise teema või takistusega rahvatervise, turvalisuse ja sotsiaalvaldkonnas.

Kuidas tulla toime ühiskonna keerukate probleemidega nagu noorte ülekaalulisus, eakate vaimne tervis, erivajadustega inimeste tööhõive, vaesus, teenuste vähene kättesaadavus maapiirkonnas jmt?

Neid probleeme ei saa lahendada üksi, sest neis on seotud palju osapooli. Siin tuleb appi sotsiaalne innovatsioon (SI). SI pakub lahendusi ühiskondlikele või sotsiaalsetele probleemidele uudsete ja varasemast paremini toimivate lahenduste näol. See ei tähenda alati revolutsioonilisi ideid, vaid üsna tihti vanade ideede täiustamist või töötavate lahenduste ületoomist mõnest teisest regioonist või valdkonnast.

SI käivitajaks on kodanike jõu suurendamine ja rakendamine neid endid puudutavate küsimuste lahendamisse koostöös avaliku ja era sektoriga. Oluline on kodaniku kogemuse lisamine nii probleemi püstitamisse kui lahenduste loomisse. Sellist osapoolte vahelist partnerlust ja jõudude tasakaalu, vastastikust usaldust ning õppimist ja ühisele eesmärgile orienteeritust nimetatakse koosloomeks. Et koosloome saaks kohalikul tasandil ja kogukondades toimuda, on muu hulgas vaja sobivaid tingimusi (nt aeg ja koht) ning tavasid.

Foorum on avatud ja demokraatlik ning iga osaleja vabal tahtel põhinev. Igaüks saab tõstatada olulise maakonna arengueesmärke puudutava teema ning foorumi delegaadid hääletavad, milliseid neist hakatakse koos arendama ehk mille ümber moodustatakse sektsioonid. Sektsioonide juhid kuuluvad foorumi eestseisusesse, mis koos ekspertkoguga moodustab Võrumaa Areduskeskuse juures tegutseva valdkondliku koostöökogu ehk heaolu nõukoja, mis lepib kokku maakondlikud tegevussuunad ja nende elluviimise. Võrumaa Arenduskeskus toetab sektsioonide tööd ja koordineerib nõukoja tegevust.

Infopäev

Foorumi teemade esitamise tähtaeg

Foorumi teemade kinnitamine

Teemade eestkõnelejate koolitus

FOORUM

Koolitus: Muudatuste juhtimine ja kaasamine

Koolitus: Leadership

Koolitus: Projektijuhtimine

Koolitus: Hindamine ja eneseanalüüs

Koolitus: Kommunikatsioon

Koolitus: Ajajuhtimine ja delegeerimine