HEAOLU FOORUM

15. novembril 2019 Võru Kandles!

 

Mis on FOORUM?


Heaolu Foorum

Võru maakonna heaolu FOORUM = aeg, ruum ja juhitud protsess, mis toob kokku eri osapooled avalikust-, era- ja kolmandast sektorist, et seljad kokku panna ja käivitada koostöö, mis aitab paremini toime tulla mõne keerulise teema või takistusega rahvatervise, turvalisuse ja sotsiaalvaldkonnas.

Kuidas tulla toime ühiskonna keerukate probleemidega nagu noorte ülekaalulisus, eakate vaimne tervis, erivajadustega inimeste tööhõive, vaesus, teenuste vähene kättesaadavus maapiirkonnas jmt?

Neid probleeme ei saa lahendada üksi, sest neis on seotud palju osapooli. Siin tuleb appi sotsiaalne innovatsioon (SI). SI pakub lahendusi ühiskondlikele või sotsiaalsetele probleemidele uudsete ja varasemast paremini toimivate lahenduste näol. See ei tähenda alati revolutsioonilisi ideid, vaid üsna tihti vanade ideede täiustamist või töötavate lahenduste ületoomist mõnest teisest regioonist või valdkonnast.

SI käivitajaks on kodanike jõu suurendamine ja rakendamine neid endid puudutavate küsimuste lahendamisse koostöös avaliku ja era sektoriga. Oluline on kodaniku kogemuse lisamine nii probleemi püstitamisse kui lahenduste loomisse. Sellist osapoolte vahelist partnerlust ja jõudude tasakaalu, vastastikust usaldust ning õppimist ja ühisele eesmärgile orienteeritust nimetatakse koosloomeks. Et koosloome saaks kohalikul tasandil ja kogukondades toimuda, on muu hulgas vaja sobivaid tingimusi (nt aeg ja koht) ning tavasid.

Foorum on avatud ja demokraatlik ning iga osaleja vabal tahtel põhinev. Igaüks saab tõstatada olulise maakonna arengueesmärke puudutava teema ning foorumi delegaadid hääletavad, milliseid neist hakatakse koos arendama ehk mille ümber moodustatakse sektsioonid. Sektsioonide juhid kuuluvad foorumi eestseisusesse, mis koos ekspertkoguga moodustab Võrumaa Areduskeskuse juures tegutseva valdkondliku koostöökogu ehk heaolu nõukoja, mis lepib kokku maakondlikud tegevussuunad ja nende elluviimise. Võrumaa Arenduskeskus toetab sektsioonide tööd ja koordineerib nõukoja tegevust.

Infopäev

Foorumi teemade esitamise tähtaeg

Foorumi teemade kinnitamine

Teemade eestkõnelejate koolitus

FOORUM