Hindätiidmise pääväl kitetäs paigapäälidse keele ja kultuuri hoitjit

Võrokõsõs olõmist avvu seen pidäjile andas Hindätiidmise avvuhinna üle imäkeelepääväl Võro Instituudi saalin. 2012. aastagast pääle and Võro Instituut ütenkuun Vana-Võromaa umavalitsuisiga vällä Hindätiidmise avvuhinda, minkaga kitetäs nii pikäaolist tüüd võro keele ja meele edesikestmise hääs ku ka vahtsit ettevõtmiisi uma keele ja meele härgütämises.

Nelländät kõrda välläantava Hindätiidmise avvuhinna saava:

  • Rõugõ latsiaia keelepesä rühmä ja Põlva latsiaia Pihlapuu keelepesä rühm;
  • Mõnistõ Kuul ja Puiga Põhikuul;
  • Mõtsavelle talu ja Laheda Muti.

Avvuhinna saajit pakuti vällä kuus, naidõ tegemiisi ja välläpaistmist kaalsõ hindamiskogo kuuhsaisun Rainer Kuuba (Võro Instituut), Aigi Pall (SA Võrumaa Arenduskeskus), Eve Sokk (Põlva Vallavalitsus) ja Ene Säinast (Orava Kuul).

Edimält silmäti, miä oll paprõ pääl nimetet, ja perän kaeti ümbre ka egä kotusõ pääl. Kogo otsusõ perrä saava seokõrd avvuhinna kõik esitedü.

„Egä kandidaat om võrokõsõ hindätiidmist hoitnu, vällä näüdänü ja edesi andnu õks ütsjago ummamuudu,“ tõdõsi hindamiskogu liigõ, Võro Instituudi direktri Rainer Kuuba. „Saa-õi tan kohegi määnestki tsendimiitret pääle panda vai kelläga mõõta ja üldä, et üts karas korõmbahe vai tõnõ juussõ kipõmbahe. Kaaldsõmi ja märgotimi ja löüdsemi, et vahjõ kandidaatõ vaihõl omma seokõrd nii tsillokõsõ, et saa-õi joht kuiki üldä, et üts om avvuhinda väärt ja tõnõ olõ-õi.”

Minäväkõrdsõ avvuhinna saaja – Orava Kooli – esindäjä Säinasti Ene kitse tsõõrkäügi perrä kattõ asja. „Edimält om väega hää miil inemistest, kiä ei olõ Võromaalt peri, a kõnõlõsõ ja opva latsiga üteh võro kiilt. Näütüses Rõugõ ja Viitinä latsiaian vai Puiga koolin trehväs säändsit. Tõsõs ei jõvva är imehtädä, kuis Mõtsavelle talo peremiis Mõttusõ Meelis löüd võimalusõ säält, kos pallo õnnõ takistust nägevä ja köüt kõiki umma tegemiisi paigapäälidse rikkusõ hoitmisega. Mudoki kitä ka kõiki tõisi – kõik omma andnu uma, et võro kiilt ja miilt avvu siih hoita.“

Avvuhinna saaja omma oodõdu täämbä, imäkeelepääväl Võro Instituuti pidolidsõlõ kokkosaamisõlõ, kon üteliidsi kitetäs ka latsi ja nuuri kirätöie võistlusõ “Mino Võromaa 31” ja timahavvatsõ võro keele ja kultuuri olümpiaadi parõmbit.

Võro Instituut ja Vana-Võromaa umavalitsuisi esindäjä tennäse süämest kõiki, kiä mi umma hindätiidmist kimmänä hoitva. Hindätiidmise avvuhinda andas vällä egä katõ aasta takast.

14. urbõkuul om ka Võro Instituudi hällüpäiv – asutis luudi 1995. aastagal.

Teedüsse man olõva pildi pääl om Hindätiidmise avvuhinna üts osakõnõ – kunstnik Anu Roosma tettü keelepesä tsirgu. Pildi tekk Kaile Kabun.

Kultuurikava on Võrumaa sündmusterohke kevad- ja suvehooaja kajastaja

Kutsume kõiki sündmuste korraldajaid üles kajastama Võrumaal toimuvaid sündmuseid Kultuurikava portaalis.

Kultuurikava on Võrumaa sündmuseid kajastanud aastast 2015. Kultuurikava on ühtne lahendus, mis on mõeldud nii sündmuste korraldajatele kui sündmuste külastajatele.

Ürituste korraldajad saavad ennast registreerida kultuurikava.ee lehe kaudu portaali kasutajaks ning oma sündmuste info keskkonda sisestada. Portaal on mõeldud kõigile kultuuri-, spordi-, vaba aja, aga ka näiteks koolituste jm avatud ürituste kajastamiseks.

Kultuurikava annab ka osalejatele hea võimaluse info leidmiseks Võrumaal toimuva kohta. Kultuurikava kaudu kajastuvad Võrumaa sündmused paljudes infokanalites üle Eesti, nagu näiteks visitvoru.ee või puhkaeestis.ee mistõttu leiavad siinsed sündmused ka laiemat kõlapinda.

Võrumaa  kultuurikava rahastab SA Võrumaa Arenduskeskus ja kultuurikavasse info lisamine on korraldajatele tasuta.

Võrumaa kultuurikava sündmustega on võimalik tutvuda läbi Kultuurikava veebilehe.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, SA Võrumaa Arenduskeskus, aigi.pall@vorumaa.ee

Kutsumi Sinno ossa võtma lühkeisi videote võistlusõst „Kõik pitto!“

2. juunil tulõ Võrol Kubija laululava pääl järjekõrran jo viies võrokeeline laulupido Uma Pido, midä
või ilma üle pakmalda nimmada ka võrokõisi üleilmalidsõs kokkotulõkis. Rahvapido tsiht om muuta
truksambas võrokõisi üttehoitmisõ tunnõt ja hindätiidmist, tetä elävämbäs kultuuriello, tuvva siiäkanti
küläliisi ni härgütä’ tagasi kodo tulõma muialõ elämä lännü võrokõisi.

Uma Pido kuulutas vällä VIDEOVÕISTLUSÕ, mille tsiht om löüdä pidolõ kutsva reklaamvideo.

Oodami võistlusõlõ kõiki nuuri, kinkäl om tahtminõ pildilidsõlt vunki mano anda kõgõ suurõmbalõ
laulupidolõ Vanal Võromaal.

Osavõtmises tii’ niimuudu:

  1. Tii’ 0,5-2-minotilinõ reklaam- ehk päähämäärmisklipp teemal „Kõik pitto!“
  2. Saada’ video uma kontaktandmidõga aadrõsi umapido2018@gmail.com pääle
  3. Saada’ video faili kujol, mitte YouTube’i lingina
  4. Ku video om meiliga saatmisõs ülearvo suur, saada’ tuu näütüses www.wetransfer.com
    abiga.
  5. Ooda’ vastust!

Hindaminõ tulõ katõastmõlidsõlt: hindamiskogo valik ni kaejide lemmik. Hindamiskogo tege
edimädse valiku võistlusõlõ tulnu videotest, midä naatas esitlemä Uma Pido meediakanaliten ja
võistlusõ lõplik võitja selgitädäs vällä hindämiskogo valiku ni Facebookin ja Instagramin inämb
miildümiisi saanu video põh´al.

Filmijuppõ esitämise tähtaig om 19. märts 2018. Tulõmusõ saava’ selges 21. mail 2018.

Latsi- ni nuurisõbralik Võro liin tugõ videovõistlusõ avvuhinnafondi 600 euroga:
I kotus: 300 eurot
II kotus 200 eurot
Rahva lemmik: 100 eurot

Avvuhinnalavva pääl jakkus avvuhindo ka tõisilõ osavõtjilõ!

Teedüst saa mano: Sander Silm, Uma Pido kommunikatsioonijuht, tel 5662 285, umapido2018@gmail.com

Avati taotlusvoor „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“

Selle tegevuse raames rahastatakse projekte, mis aitavad kutseõppeasutustes, üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes kaasa uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomisele.
Taotlusi on oodatud Innovesse esitama haridusasutused, kuid olema peab haridusasutuse pidaja kirjalik nõusolek. Taotlusvooru eelarve on kokku 100 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 10 000 eurot. Taotlusi saab esitada kuni 29. märtsini 2018 kl 17.00 struktuuritoetuse keskkonnas E-toetus.

Infotund taotlejatele toimub 12. märtsil kl 13 Innoves (Lõõtsa 4, Tallinn).

Taotlusvooru viib läbi SA Innove toetuste agentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfo taotlusvooru kohta

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatavate rahaliste vahendite taotlemine 2018

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja taotlusvooru HTM vahenditest Võru maakonna aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse korraldamiseks eraldatavate vahendite taotlemiseks. Loe veel

Haridus- ja teadusminister tunnustas noortevaldkonna tublimaid

26. jaanuari õhtul toimus Tallinnas SpaceX sündmuskeskuses vabariiklik noorsootöö tunnustusüritus. Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) tunnustuskonkursile sai 1. novembriks 2017 kandidaate esitada kaheteistkümnes erinevas kategoorias. Selleks, et kandidaat tunnustuskomisjoni ette jõuaks, pidi teda esitama vähemalt kaks erinevat esitajat. Loe veel

Oodõtas Hindätiidmise avvuhinna kandidaatõ

2012. aastagast and Võro Instituut latsiaiulõ, koolõle ja kultuuriasutuisile, -ühingitele ja -seltsele vällä Hindätiidmise avvuhinda, minka mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvu seen. Ku algusaol kiteti paigapäälitside väärtüisi hoitjit üten Põlva ja Võro maavalitsusõga, sõs 2018. aastagast omma avvuhinna välläandmise paarilidse Põlva- ja Võromaa umavalitsusõ. Loe veel

Väikesed Eesti kogukonnad suure maailma sees

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud koostöös Võrumaa Arenduskeskusega ootavad Võrumaa aktiivseid ja oma kogukonna heaolule mõtlevaid inimesi 16. jaanuaril Sänna mõisa, et ühe tegusa pärastlõuna jooksul mõelda, mis on maailma kestlik areng ning kuidas see igaüht meist puudutab. Mida teha, et Võrumaa puhas loodus ja metsad rõõmustaks ka tulevasi põlvi ning mis on meie igaühe roll selles? Loe veel