Kristi Vals kultuurispetsialist 5912 9200 kristi.vals@vorumaa.ee
Kertu Pehlak haridusspetsialist 5348 4969 kertu.pehlak@vorumaa.ee
Eliis Ermel noorte ettevõtlikkuse konsultant 521 7705 eliis.ermel@vorumaa.ee

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks

Kõik kontaktid

Ühispöördumine: Kannel riigi toel maakondlikuks ja regionaalseks kultuurikeskukseks

Võrumaa omavalitsused koos Võrumaa Arenduskeskusega esitasid kultuuriministeeriumile ühispöördumise, milles soovitakse riigi abi, et Võru linnas tegutsev kultuurikeskus Kannel kujundada maankondlikuks ja regionaalseks kultuurikeskuseks.

Aastas toimub Võru Kandles üle 60 teatrietenduse, 70 kontserdi, 1050 kinoseansi ning enam kui 30 maakondliku ja regionaalse tähtsusega suurkogunemist (festivalid, messid, konverentsid, kokkutulekud, sh. Võru Pärimustantsu Festival, Võru Lastefestival, Võru Linnapäevad, Võru Vaskpillipäevad, Ed. Tamme nim. Puhkpillifestival, Võru maakonna ema ja maakonna isa tunnustusüritus, Võrumaa Eakate Festival, suuremad vastuvõtud jne.). Samuti on Võru Kannel toimumiskohaks maakondliku tähtsusega üritustele nagu Noortefoorum, Töömess, Ettevõtlusnädal jne. Külastuste arv ületab 80 000 inimest aastas.

Võru Kandles tegutseb vabariigi ainsa maakonnakeskuse kinona Europa Cinemas liikmestaatust omav kino Kannel. Euroopa filmi linastuste maht ületab 25 % ja koos Eesti filmitoodanguga on see 40 % lähedal. Kino külastatavus on 37 000-39 000 külastust aastas. Tegemist on Tallinna (Sõprus ja Artis) ja Tartu (Elektriteater) kõrval ainsa väärtfilme levitava maakonnakinoga.

Kannel on katusorganisatsiooniks ligemale 400 harrastajat koondavatele maakonna tunnustatud harrastuskollektiividele: Võru Meeskoor, segakoor Hilaro, segakoor Tervis, naiskoor Tempera, Võru Puhkpilliorkester, naiskoor Kannel, rahvatantsurühmad Kannel, Hopser, Kabujalakesed, Viire, leelokoor Helmekaala ja Laste võimlemisklubi Sirutus.

Võru Kandles asub kunstnike poolt hinnatud 3. eksponeerimissaaliga non-profit Võru Linnagalerii, kus näitused on külastajatele tasuta ning kunstnikele on näitusepinna võimaldamine tasuta. Galerii on Võru Kandles samuti üks tunnustatud professionaalset kunsti vahendavast tegevusest.

Võru Kandle näol on tegemist ainsa kohaga, kus maakonnas saab esitada professionaalseid teatrietendusi ja korraldada suuremahulisi kontserte, kuna siin on tagatud vastav ruumiline ja tehniline võimekus.

2020. aastal on SA Võru Kannel palgal 21 põhitöökohaga töötajat ja 25 töövõtulepinguga töötajat (ringide juhendajad, klienditeenindajad), mis tagab võimaluse olla avatud igapäevaselt ja aastaringselt, ilma puhkepäevadeta ning tänu millele saab pakkuda kultuurilist teenust kogu regiooni elanikkonnale. Samas jääb tööliste palgatase alla riigis kehtivale kultuuritöötajatele kehtestatud palgatasemele.

Tänasel päeval jääb SA Võru Kannel tegevus nii juriidiliselt kui ka finantseerimise osas võrreldavaks kohaliku omavalitsuse hallatava rahvamaja tegevusega, kuigi asutus täidab juba praegu maakondlike ja regionaalse kultuurikeskuse rolli. Maakonna, linna ja Võru valla suuremad üritused on enamuses planeeritud Kandlesse, kuna siin on tagatud saalide suur mahutavus. Samas on kogu maja tegevus muutunud sedavõrd intensiivseks, et tihti toimuvad üritused paralleelselt mitmes saalis ja vajadus lisasaali juurdeehituseks on vajalik ja põhjendatud.

Sihtasutuse 2020. aasta eelarvest (807 730 eurot) katab Võru linn 477 730 eurot, Kultuuriministeeriumi toetus väärtfilmide näitamiseks on 22 000 eurot ning Võru valla poolne toetus 10 000 eurot. SA Võru Kannel majandustegevuse käive oli 2020. aastal planeeritud 330 000 eurot.

Kuna Võru maakonnas puudub riiklikult toetatav kultuurikeskus, nagu seda on Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Viljandis, Rakveres, teevad allakirjutanud ettepaneku riikliku toetuse ja rahastuse kaudu töötada välja ja rakendada maakondlik kultuurikeskuse kontseptsioon Võru Kannel baasil.

Uus lähenemine oleks unikaalne ja pilootprojektina äärmiselt hästi ajastatud, sest regionaalselt on kultuuri ja kohaliku elu toetamine hädavajalik ja prioriteetne. See annab reaalse võimaluse maakonna arengustrateegiate elluviimiseks.

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavas on kultuuri ja eripära valdkonna tegevustena nimetatud maakondliku kultuurikeskuse kontseptsiooni väljaväljatöötamist Võru Kandle baasil ja Võru Linnateatri tegevuse taastamist ja sidumist võru keele ja kultuuriruumiga. Kultuuri ja eripära valdkonna investeeringud (maakondliku mõjuga projektid) on nimetatud Võru Linnateatri tegevuse taastamist ja Võru kino- ja blackbox saali ehitust. Samuti on Võru Linna arengukava 2017-2035 tegevuste ja investeeringute kava kultuurivaldkonna investeeringutena nimetatud black-box ja kinosaali rajamist kultuurimajas Kannel, Kandle aia arendamist (sh lava rekonstrueerimine), sh uute kasutusvõimaluste leidmist ja kultuurimaja Kannel kaasajastamise ja energiatõhususe suurendamise toetamist. Võru Linnateatri tegevuse taastamine on arengustrateegiates planeeritud ning vajab teostamisel ühtset regionaalselt kontseptsiooni ja tuge.

Riikliku panustamise kaudu tekkiv oodatav tulem:

Kvaliteetse kultuuriteenuse kättesaadavuse tagamine on regionaalse kultuuripoliitika üks tähtsamatest valdkondadest, sest selle järgi määratakse paikkonna elujõulisus ja atraktiivsus.

Võru Kannel on kujunenud läbi oma töö ja funktsionaalsuse Võru maakonna ja kohati ka regiooni kultuurielu keskuseks.

Võru maakond asub vahetult Venemaa ja Läti piirialade läheduses, mis annab Võru Kandlele võimaluse olla ka piiriülese kultuurikoostöö eestvedaja ja rahvusvaheliste projektide puhul ka tõmbekeskus. Juba toimiva kultuurivahetuse edenemiseks annab loodav keskus paremad võimalused nii materiaalses kui ka kunstilise mitmekesisuse mõõtmes.

Kontseptsiooni elluviimiseks on riigi toel vajalik tagada:

 • Kontserttegevuse planeerimine. Võru Kandle tegevuskavasse planeeritakse Eesti Kontserdi ja teiste riiklikult toetust saavate kontsertasutuste regulaarsed esinemised, mis võimaldaksid planeerida tippkollektiivide esinemisi: RAM, ERSO, Filharmoonia Kammerkoor Rahastus peaks osaliselt toimuma Kultuuriministeeriumi toetuse ja lepingute alusel, kuna Teater ja Kontsert Maale programmi toetused välistavad suurte keskuste toetamise.
 • Väärtfilmitegevuse toetamine. Jätkatakse väärtfilmilevi toetamist ja suurendatakse repertuaari. Saali lisandumisel ning tegevuse laienemisel nähakse ette toetuse proportsionaalne tõus.
 • Tagatakse Võru teatri tegevus ja teatrielu mitmekesisus. Taastatakse väiketeatri toetus ja rahastamine analoogselt Kuressaare teatriga. Külalisetenduste planeerimine muutub tõhusamaks ning vajadusel kaasatakse lisatoetust, et Võrru jõuaks regulaarselt tippteatrite (Draamateatri ja Tallinna Linnateatri) etendused.
 • Rahvakultuuri ja pärimuskultuuri hoidmisel järgitakse kõrget kvaliteeti ja tegevuste mitmekesisust ning leitakse vahendid laulu ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide lisarahastusele.
 • Luuakse riigieelarvelised töökohad. Riigi panusena saavad Kandle loometöötajad (kunstiline juht, teatrijuht, kinojuht) analoogselt keskraamatukogude ja muuseumidega tasu vastavalt nende kvalifikatsioonile.
 • Teostatakse vajalikud investeeringud. Praegusel ajahetkel koostab Võru linn detailplaneeringut, et rajada Võru Kandle kõrvale eraldi kinosaal – black box koos vajaliku sisustusega. Kinosaali planeerimisel ja rahastamisel on põhjendatud järgida Rakvere teatrikino ehitust ja rahastamist. Teatrisaali kaasajastamiseks ning energiatõhususe tõstmiseks on kavas valgussüsteemide ja teatrisaali stangesüsteemi väljavahetamine.

Käesoleva taotlusega soovime algatada läbirääkimisi ja diskussiooni maakondliku ja regionaalse kultuurikeskuse väljakujundamiseks SA Võru Kannel baasil.

Kontseptsiooni toetavad: Võrumaa  Arenduskekus, Võru Linn, Võru vald, Rõuge vald, Antsla vald, Setomaa vald.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
tel +372 5912 9200
e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

Tänavu pälvis Kangro preemia Jaan Kaplinski

Võrumaa Arenduskeskuse poolt välja antava Bernard Kangro kirjanduspreemia laureaat 2020. aastal on Jaan Kaplinski kahe teose „Lapsepõlve suve“ ja “Piirpääsukese Euroopa“ eest. Bernard Kangro nimelise väljaandmise eesmärgiks on teadvustada ja väärtustada Võru maakonnaga seotud kirjandust või Võru maakonnast pärit kirjanike loomingut. 

Kaks raamatut võtab žürii liige ja ajakirja Looming peatoimetaja Janika Kronberg kokku nii: “Jaan Kaplinski kahel Bernard Kangro kirjandusauhinna vääriliseks arvatud raamatul on üks ja sama lähtepunkt. Kuigi lõunaeestikeelne „Latsepõlve suve“ on mälestusteraamat ja „Piirpääsukese Euroopa“ rännuraamat, saavad mõlemad alguse sõjaaegsest ja -järgsest Tartust ja Võrumaalt. Kui mälestusteraamatus jääb Kaplinski oma lapsepõlvemaa piiridesse ja keelde, siis reisiraamatus avardub ruum linnulennul Euroopa mandrile ja üle selle tavapäraste geopoliitiliste piiride, ulatub kaugemate soome-ugri sugurahvaste elualadeni sinnamaale, kus kristlik mõte kohtub budistliku maailmaga. Nii täiendavad kaks raamatut teineteist, ühendades kodupaiga ja maailma, ületades eurotsentrismi ja muutes meie maailmajao tervikuna kodusemaks kohaks.”

Bernard Kangro kirjanduspreemiat anti tänavu välja 31. kord. Auhinna varasemate saajate hulgas on Maarja Hollo, Heiki Kelp, Lea Mändmets, Marek Kahro jt. Bernard Kangro kirjanduspreemia komisjoni kuulusid tänavu Ahto Raudoja, Elina Allas, Tiia Allas, Janika Kronberg, Inga Kuljus ja Liina Valper.

Pidulik üleandmine toimus Bernard Kangrole pühendatud päeval Võru FR R Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis, kus esitleti ka Kangro seni avaldamata luuletustest koostatud kogu “Põues on palanguid, põskedel õhtuse paitus”. Raamatut tutvustasid kogumiku koostajad Õnne Kepp ja Maarja Hollo.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
tel: 5912 9200
e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

Tulevastele õpilasfirmadele anti Võrus hoogu juurde

12. septembril toimus Võru Gümnaasiumis Kagu-Eesti Idee Labor tulevastele õpilasfirmadele. Idee Labor aitas osalejatel arendada äriideid. Esitletud ideede ümber moodustati meeskonnad, kes mentorite toel vormisid äriidee kontseptsiooni, tegevus toimus häkatoni formaadis.

Tegevused:

 • Ideede laat ja meeskondade moodustamine;
 • Ahvatleva toote/teenuse idee arendamine;
 • Täiendatud ideede esitlemine;
 • Sammud enda õpilasfirma loomiseks.

Kohal olid Võru Gümnaasiumi, Põlva Gümnaasiumi, Antsla Gümnaasiumi ja Parksepa Keskkooli õpilased. Häkatonist koorus ca 17 ideed. Kohal oli ka igast maakonnast ettevõtja taustaga mentorid ning lisaks eelmiste aastate õpilasfirmade vilistlased.

Mobiilsed mentorid:

 • Kuldar Leis – Ösel Foodsi ja Premia Foodsi endine juht, Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja
 • Kaido Mäesalu – alustava ettevõtluse konsultant, Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus, Tsenter
 • Aavo Hummal – Võrumaa Arenduskeskuse ettevõtlusnõustaja
 • Kristiina Kõrbe – Võru Gümnaasiumi õpilasfirma Cheeset vilistlane, Tartu Ülikooli majandusteadkonna lõpetanu. Töötab hetkel IT startupis Moderan, rahvusvaheline müügijuht
 • Kätlin Rest – Võru Gümnaasiumi õpilasfirma Cheeset vilistlane, neljanda aasta Tartu Ülikooli arstitudeng, töötab hetkel TÜ kardioloogia osakonnas
 • Anett Org – OÜ Vahva Vahvel, kohvik 318 perenaine
 • Merilin Alve – Wiera Nordic Scents, juht
 • Evelin Arulepp – Põlva Gümnaasiumi Õpilasfirma Mängutasku vilistlane, hooaeg 2019/2020
 • Kristiina Reinok – Põlva Gümnaasiumi Õpilasfirma Mängutasku vilistlane, hooaeg 2019/2020
 • Jelena Kalames – Valga Arenguagentuuri noortevaldkonna projektijuht

Kagu-Eesti Idee Labori päevajuht oli loova eneseteostuse uurija, koolitaja, innovatsiooniprogrammide moderaator, inspireeriva avaliku kõnelemise treener Harald Lepisk.

Üritus on Võru-, Põlva, ja Valga maakonna PATEE projekti tegevus. Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE).

Lisainfo:
Eliis Ermel
ettevõtluskonsultant (noorte ettevõtlikkus)
tel + 372 521 7705
e-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

Euroopa kultuuripealinnale Tartu 2024 anti suur hulk lennukaid ideid

Aastal 2024 on Tartu linn koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega Euroopa kultuuripealinn. Selleks, et kultuuripealinna aastaks valmis olla, tegi Võru maakond avalöögi, kui 10. septembril toimusid Võrukivi tehnopargis Võru maakonna Ideetalgud 2024.

Inspiratsiooni ja arenduspäeva eesmärgiks oli Võru maakonna avaliku sektori, ettevõtjate ja kogukonnaliikmete ette valmistamine Euroopa kultuuripealinn 2024 programmi taotlusvoorudeks ning uute ideede genereerimine maakonna kultuurielu parendamiseks ja mitmekesistamiseks.

„Euroopa kultuuripealinna aasta 2024 on Eesti kultuuri tippsündmus, mis üheltpoolt toob piirkonna kultuuriellu uusi ja põnevaid üritusi ning eestvõtmisi, kuid teiselt poolt on see ka meie jaoks suur võimalus. Võimalus meie rikkalikku ja sügavat kultuuri Euroopale tutvustada ning tuua siia piirkonda külastajad, kes elavdavad omakorda meie kodanike ettevõtlikust ning piirkonna majandust. Tegemist ei ole ainult kultuuriprojektiga vaid ka piirkonna mainele ja majandusele positiivselt mõjuva algatusega,” ütles SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots.

Ideetalgutel 2024 osalesid maakonna turismiettevõtjad, kohalike omavalitsuste esindajad, piirkonna kultuuri- ja sporditöötajad, ürituskorraldajad ning kõik need, kes soovivad kultuuripealinna tegemistes kaasa lüüa, kokku üle 6o inimese. Ühiselt mõeldi välja üle 200 lennuka idee, millest enam kõnepinda tekitasid järgnevad: „Kultuuribuss”, „Putukahotell”, „Jõua kooli televõistlus”, „Taluelu kogemuskeskus”, „Hobuvankri safari”, „Kontrastikunst/Gurmee”, „Etno Squash galerii”, „Mahefestival”, „Tantsuorienteerumine” ja „Loodushelid linnaruumis”.

Neid ja uusi ideid arendatakse edasi 1. oktoobril toimuval jätkuüritusel kultuurimajas Võru Kannel, kuhu on oodatud ka need, kes ideetalgutel osaleda ei saanud, kuid soovivad siiski tegevustes kaasa lüüa.

Võrumaa Arenduskeskuse poolt korraldatud arengupäeva aitas läbi viia teenusdisainer Markko Karu, kelle kutsumus on teha asju arusaadavaks ja lihtsaks. Inspireeriva õhkkonna loomisele andsid oma panuse miimid ning särtsakate tantsuminutitega kostitas osalejaid Eike Feigenbaum.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
tel +372 5912 9200
e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

Kadri Moppel
Võrumaa turismikoordinaator
tel +372 5331 1919
e-post: kadri.moppel@vorumaa.ee

12. septembril 2020 toimub tulevastele õpilasfirmadele mõeldud ideede genereerimise üritus – Kagu-Eesti Idee Labor!

Võru, Valga ja Põlva maakonna gümnaasiuminoored asuvad üheskoos nuputama oma tulevastele õpilasfirmadele head ideed. Kohal on igast maakonnast ettevõtja taustaga mentorid ning lisaks eelmiste aastate õpilasfirmade vilistlased.

Idee Labor aitab osalejatel arendada äriideid. Esitletud ideede ümber moodustatakse meeskonnad, kes mentorite toel vormivad äriidee kontseptsiooni, tegevus toimub häkatoni formaadis.

Tegevused:

 • Ideede laat ja meeskondade moodustamine;
 • Ahvatleva toote/teenuse idee arendamine;
 • Täiendatud ideede esitlemine;
 • Sammud enda õpilasfirma loomiseks.

Koostöös maakondlike arenduskeskustega toimub sel aastal üritus Võru Gümnaasiumis. Kagu-Eesti Idee Labori päevajuht on loova eneseteostuse uurija, koolitaja, innovatsiooniprogrammide moderaator, inspireeriva avaliku kõnelemise treener Harald Lepisk.

Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel ning FB-l jagatakse iga maakonnast tutvustavaid videolugusid õpilasfirmade kohta.

Üritus on Võru-, Põlva, ja Valga maakonna PATEE projekti tegevus. Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)

Lisainfo: Eliis Ermel, noorte ettevõtluskonsultant, tel: +372 521 7705, eliis.ermel@vorumaa.ee

Tunnustati Võru maakonna kaunimate kodude omanikke

27. augustil tunnustati Eesti kaunis kodu 2020 Võru maakonna nominente. Tunnustamissündmus toimus aastal 2019 presidendi tunnustuse pälvinud kodus Liblikaaias Võru vallas, Umbsaare külas.

Võru maakonna „Eesti kaunis kodu 2020“ konkursi võitjad on:
Margus ja Marje Pettai, Marjametsa talu, Umbsaare küla, Võru vald
Obinitsa Puhkemaja, Priit Blum, Obinitsa küla, Setomaa vald

Andu – Priit ja Eevi Kõiveeri kodu, Lasva, Võru valdTunnustamissündmusel andsid SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ja Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juhatuse esimees Arvi Altmäe üle Riigihalduse ministri tänukirjad, rahvusvärvides mastivimplid ja meened tänavustele nominentidele. Sel aastal oli tunnustussündmus erilisem. Lisaks omavalitsuste poolt maakondlikule konkursile esitatud kaunitele kodudele tunnustasid ka Setomaa ja Antsla vald oma piirkonna võitjaid. Liblikaaia perenaine Liane Mäesalu viis läbi koolituse teemal: „Aed, kus on aega puhata ja looduse ringkäiku jälgida”. Kontsertelamuse pakkusid Indrek Ventmann & Allan Kasuk Duo.

Võru maakonnas korraldab “Eesti Kaunis Kodu” konkurssi SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega. Tänavu toimus konkurss juba 22 korda. Sellel aastal esitasid omavalitsused maakondlikule komisjonile hindamiseks 13 objekti. Välja valiti kolm kodu, mis esitati Eesti Kodukaunistamise Ühendusele, kes koordineerib rahvuslikku programmi „Eesti kaunis kodu“.  Vabariigi president Kersti Kaljulaid tunnustab võitjaid sügisel, vastuvõtu aeg ja koht veel täpsustub.

Fotografeeris Arved Breidaks

Ootame Sind osalema Ideetalgutel 2024!

Hea Võru maakonna ettevõtja, kohaliku omavalitsuse esindaja, piirkonna kultuuri-, sporditöötaja ning ürituste korraldaja!

Ootame Sind osalema 10. sept 2020 Ideetalgutel 2024 aadressil Kivi 27, Võru!

Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aastal kultuuripealinn. Kuidas Võru maakond sellest osa saab ja osa võtab? Paneme nõu ja jõu kokku ning võtame sellest parima! Päeva aitab läbi viia teenusdisainer Markko Karu.

TULE OSALE KINDLASTI, Sinu kohalolek ja mõtted on olulised!
Registreerimine 

Lisainfo: Kadri Moppel, turismikoordinaator, kadri.moppel@vorumaa.ee ja Kristi Vals, kultuurispetsialist, kristi.vals@vorumaa.ee

Jätk ideetalgutele on planeeritud 1. oktoobril 2020, kavandage palun ka see kuupäev juba oma kalendrisse!

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas silmapaistvamaid noortevaldkonna tegijaid

Teisipäeval, 11. augusti õhtul tänas ja tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots maakonna silmapaistvamaid noortevaldkonna tegijaid.

2020. aasta maakonna noortevaldkonna silmapaistvamad tegijad on:
Aasta noorsootöötaja 2020 – Liina Loosaar
Aasta koostöö noorsootöös 2020 – Kerli Kõiv, Rahvusvaheline projekt Zackathon
Aasta tegu noorsootöös 2020 – Verner Teder, Lõuna-Eesti Ekstreemspordi Klubi (LEEK)
Aasta noor 2020 – Triinu-Liis Tarros
Aasta noor 2020 – Lisette Heitur
Aasta noorteühendus 2020 – antud kategoorias kandidaate ei esitatud.
Pikaajaline panus noorsootöösse 2020 – Egle Kõva

Tunnustusüritus toimus Obinitsa puhkemajas, Võru maakonna noorte suvepäevade raames. Kokku esitati 14 kandidaati, kellest 6 said maakonna aasta laureaadi tiitlid. Käesoleval aastal otsustas maakondlik konkursi hindamiskomisjon anda välja kaks aasta noore tiitlit, kuna kandidaadid saavutasid tasavägise punktiskoori ning nad on igati tunnustamist väärt noored. Aasta noorteühenduse tiitlit sel aastal välja ei antud. Nimetatud kategooriasse kandidaate ei esitatud.

Oma tervitussõnades avaldas Tiit Toots rõõmu selle üle, et meie maakonnas on noortevaldkonnas palju vahvaid tegusid ja väärikaid kandidaate. Ta tunnustas noori nende ettevõtlikkuse eest ning rõhutas, et just nii kasvavadki tulevikutegijad – esialgu vaikselt oma koolis või noortekeskuses aktiivselt tegutsedes kogemusi omandades, millest hiljem jõutakse üleriigiliste ning isegi rahvusvaheliste tegude juurde. Samuti tänas Tiit Toots kõiki noorte toetajaid. Ühtlasi avaldas ta kohalolnud noori vaadates lootust, et järgmistel aastatel võiks kandidaate olla veelgi rohkem. Tänuürituse võib kokku võtta ühte kandidaati iseloomustanud sõnadega: kes palju teeb see palju jõuab. Julget pealehakkamist ning vahvaid uusi ideid noortevaldkonna tegijatele!

Tunnustusürituse aitasid korralda Setomaa vald ja valla noored koos noorsootöötajatega. Õhtujuhiks oli Lauri Mäesepp ning muusikalise etteaste tegi Seto Kuningriigi parim pillimees ning Nedsaja Küla Bändi liige Toomas Valk. Vahva ürituse lõpetas ühine tassikookide söömine ja tantsuõhtu.

Maakondlikule noortevaldkonna tunnustamiskonkursile sai kandidaate esitada 22. maist 10. juunini. 15. juunil valis viieliikmeline žürii välja maakonna aasta tegijad. Žüriisse kuulusid Võrumaa Arenduskeskuse esindaja Kertu Pehlak, Võru maakonna Noorsootöö Nõukoja esindaja Triinu Arund, noorte esindaja Emil Aništšenko , Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja Kerli Kõiv ning maakonna huvijuhtide esindaja Anu Koop. Samuti valis komisjon välja kandidaadid keda esitada sügisel üle-eestilisele noortevaldkonna tegijate tunnustuskonkursile.

Noortevaldkonna tunnustusüritus toimus tänu SA Võrumaa Arenduskeskuse, Võru maakonna Noorsootöö Nõukoja, Setomaa valla, Obinitsa puhkemaja ja Setomaa kultuurikeskuse koostöös.

Foto: Parimate noortevaldkonna tegijate tunnustamine 11.08.2020_foto Reigo Jänes

Lisainfo:
Kertu Pehlak
haridusspetsialist
Võrumaa Arenduskeskus
tel 5348 4969
e-post kertu.pehlak@vorumaa.ee

Võrumaa noored on oodatud karjääripäevale Tamula randa 23. juulil

Neljapäeval, 23. juulil algusega kell 12.00- 15.00 toimub Võru Tamula rannabangalos Võru maakonna noortele suunatud karjääripäev „Võrumaa noorte karjääripäev rannas“.

Noori tervitab SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.

Elava Raamatukogu meetodil on osalejatel võimalik vastakuti seista oma eelarvamustega: metsanduse, noorsootöö, põllumajanduse, toitlustuse, mehhatroonika ja avaliku sektori (Töötukassa) teemadega. Ainult et paberkandjatel või digitaalsete trükiste asemel saab teatud ajaks laenutada rääkiva raamatu, inimese – Elava Raamatu.

Paralleelselt toimub ametite korvpall ja labürint.

Muusikalist meelelahutust pakub Eleryn Tiit.

Võru maakonna karjääripäeva korraldavad: SA Võrumaa Arenduskeskus, Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Võru Rannabangalo, MTÜ Võru Noortekeskus ja Võrumaa Noorte Tugila.

Üritust toetavad ja aitavad läbi viia Võru Rannabangalo, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Töötukassa.

Lisainfo: Kertu Pehlak, haridusspetsialist, Võrumaa Arenduskeskus, tel 5348 4969, kertu.pehlak@vorumaa.ee või Helen Laidma, karjääriinfo spetsialist, Töötukassa Võrumaa osakond, tel 5197 9242, helen.laidma@tootukassa.ee  

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna parimaid koolilõpetajaid

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 22. juunil Liblikaaias maakonna parimaid gümnaasiumiastme ja kutsehariduskeskuse lõpetajaid, keda sel aastal on kokku 15. Neli lõpetas kooli kuldmedaliga, üksteist hõbemedaliga ja viis õpilast lõpetas Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega.

 

Kertu Niit Antsla Gümnaasium kuldmedal
Kaspar Aleks Kala Antsla Gümnaasium hõbemedal
Karl Joosep Põldsepp Antsla Gümnaasium hõbemedal
Kertu Hallik Parksepa Keskkool hõbemedal
Annabel Toom Võru Gümnaasium kuldmedal
Saara Denisov Võru Gümnaasium kuldmedal
Hanna Uibokand Võru Gümnaasium kuldmedal
Helina Härma Võru Gümnaasium hõbemedal
Sippie Guth Võru Gümnaasium hõbemedal
Kaisa Vink Võru Gümnaasium hõbemedal
Karl Jörgen Lööper Võru Gümnaasium hõbemedal
Getriin Meister Võru Gümnaasium hõbemedal
Karmel Ader Võru Gümnaasium hõbemedal
Jade Lummo Värska Gümnaasium hõbemedal
Kristi Kalju Võru Täiskasvanute Gümnaasium hõbemedal
Timo Lillmaa Võrumaa Kutsehariduskeskus kiitusega lõpetaja
Kelly Olesk Võrumaa Kutsehariduskeskus kiitusega lõpetaja
Gabriel Õun Võrumaa Kutsehariduskeskus kiitusega lõpetaja
Kärt Ilm Võrumaa Kutsehariduskeskus kiitusega lõpetaja
Anu Klemmer Võrumaa Kutsehariduskeskus kiitusega lõpetaja

 

Kõik tunnustatud said arendusekeskuse juhatuse liikmelt tänukirja ja meeneks Roland Tokko raamatu „12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma“. Raamat annab ambitsioonika ülevaate tähtsatel teemadel, et oma eluvaldkonda uuele tasemele upitada ja nii enda elukvaliteeti tervikuna parandada läbi eesmärkide seadmise. Roland Tokko tervitas videosilla vahendusel ka kõiki tublisid lõpetajaid omaltpoolt. Tiit Toots õnnitles lõpetajaid olulise eluetapi eduka läbimise puhul ja soovis püsivust õpingute jätkamiseks nii kõrg- kui elukoolis. Ta soovitas lõpetajatel minna, uurida ja kogeda laias maailmas toimuvat ja püüelda oma unistuste poole ning kutsus peale otsingute lõppu kõiki Võru maakonda tagasi, et siin oma kodu luua ja saadud teadmiste- kogemustega kodukandi elu paremaks muuta.

Muusikalise tervituse tegid Silja Otsar ja Võru Gümnaasiumi noorte vokaalansambel LUUD.

Fotol parimad lõpetajad ja Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Pildistas Merily Jakovets.

Tänuüritus toimus SA Võrumaa Arenduskeskuse, Liblikaaia, U&M peokorralduse, Mer Phtgrphy, Võru Gümnaasiumi vokaalansambi LUUD (juhendaja õpetaja Silja Otsari)  ja maakonna koolide koostöös. Ürituse läbiviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Kertu Pehlak, haridusspetsialist, tel 5348 4969, e-post kertu.pehlak@vorumaa.ee

Rohkem uudiseid