Projekti nimi: Nõustamine ja piirkondlike ettevõtjate arendamine maakondlikes arenduskeskustes

Periood: 01.01.2015 – 31.12.2023

Maksumus: üle-eestiliselt kokku 13 428 572 € millest toetus 9 400 000 € (Euroooa Regionaalarengu Fond 70%, riiklik kaasfinantseering 30%).

Rahastaja (toetusprogramm ja meede): Euroopa Regionaalarengu Fond ja riiklik kaasfinantseering (Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna nr. 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme 5.1. „Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine“)

Eesmärk ja lühikirjeldus: Maakondlikud arenduskeskused nõustavad potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viivad ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi.

Taotleja ja partnerid: 2014 – 2018 EAS, partneriteks maakondlikud arenduskeskused. Alates 2019 maakondlikud arenduskeskused MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koordineerimisel.

Tegevused: Ettevõtjate nõustamine ja erinevad tegevused, mis on suunatud ettevõtlusteadlikkuse kasvu ja ambitsioonika ning uuendusmeelse ettevõtluse leviku suurendamiseks ning ettevõtlike hoiakute kujundamiseks maakondades. Ettevõtlusega tegelemine on saanud populaarsemaks, lisandub uusi inimesi ettevõtlusega tegelema ning ettevõtja maine ühiskonnas on tõusnud. Ambitsioonikate ja uuenduslike ärimudelite kasutuselevõtuks on pakutud ettevõtjatele erinevai d teadmisi suurendavaid üritusi. Edasi on arendatud piirkondades pakutava nõustamisteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust.

Oodatav tulemus: Ettevõtlusest huvitatud ja ettevõtlusega alustada soovivad inimesed; Toetatavate tegevuste elluviimise tulemusena on punktis 4.3. toodud sihtrühmades kasvanud tead likkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas, ettevõtlusalane kompetents ning kontaktvõrgustik.

Võrumaa Arenduskeskuse esindaja: Kaido Palu, kaido.palu@vorumaa.ee, 5855 0202