Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle Võrumaa toiduvõrgustiku koordinaatori.

(veel …)

VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU VÕTAB TÖÖLE

VÕRUMAA TOIDUVÕRGUSTIKU KOORDINAATORI

Koordinaatori ülesandeks on Euroopa Liidu Piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames arendada Võrumaa toidutootjate ja –pakkujate suutlikkust saada suuremat tulu Võrumaa kohaliku toidu müümisel klientidele ja tarbijatele üle Eesti.

Koordinaator vastutab toidutootjate kaasamise ning ühisturunduse korraldamise, UMA MEKK laada korraldamise, UMA MEKK kaubamärgi tuntuse suurendamise, toidu kvaliteedile suunatud koolituste korraldamise ja toiduvaldkonna arendusprojektide käivitamise, koostöö edendamise ja toiduvõrgustiku arendamise eest koos toiduettevõtjatega Võrumaal. Igapäevane töö kulgeb tihedas koostöös MTÜga Võrumaa Partnerluskogu, SA Võrumaa Arenguagentuuri ja projekti juhtrühmaga. Töö lõpptähtaeg on 31.12.2016, jätkutegevus võimalik.

Töökoht eeldab:
– Projektide koostamise ja juhtimise kogemust
– Väga head suhtlemis- ja kaasamisoskust
– Eelnevat juhtimis- ja võrgustikutöö kogemust
– Teadmisi ja kogemust turundusest ja toiduvaldkonnast
– Head eesti ja inglise keele oskust

 

Pakume töötamist meeldivas ja loovas keskkonnas, võimalust mõjutada piirkonna arengut ja professionaalset tegevusvabadust.

Kandideerimiseks palume saata CV, motivatsioonikiri, palgasoov ning lühiessee (1 lk) teemal „Kuidas viia Võrumaa toit iga eestlase ostukorvi?“ hiljemalt 16. juuniks 2016 e-posti aadressil info@voruleader.ee.
Kontaktisik: Kerli Kanger
Aadress: Jüri 12-130, Võru, 65620 Võrumaa
Lisainfo telefonil: 53 451 330
Koduleht: http://www.vorumaa.ee/meie-projektid/2016-05-09-05-28-01

EL Regionaalarengu Fond_horisontaalne_vaike

Muru kasvab mühinal, mets muutub järjest värvilisemaks ja tihedamaks, pakkudes Võrumaa külastajatele värvikaid kevadeelamusi. Just täpselt õige aeg ja koht Eestimaal hindamaks palju erinevaid rohelisi toone on looduses olemas. Huvi Võrumaale tulla kasvab, näiteks Võhandu maratonil startis sel aastal rekordiliselt 701 huvilist 16. riigist. 23 osavõtjaga väikesest „jõeseiklusest“ on 10 aastaga kasvanud silmapaistev Eesti sündmus. Samm-sammult, väikeste võitudega saab ka Võrumaalt suureks kasvada.

Ka rahastusvõimaluste hulk ettevõtjatele ja vabaühendustele kasvab, näiteks Leaderi toetused. Samuti on palju pakkumisi ettevõtjaile oma toodete turundamiseks ja eksportimiseks. Uus asi on ka Võrumaa ettevõtetele püsivaks reklaamimiseks mõeldud Lõuna-Eesti ettevõtluse visiitkaart – Tartu Demokeskus Spark.
Sellest kõigest on juttu meie uues infolehes. Kasutage võimalusi!
Võrumaa Arenguagentuuri infoleht ilmub edaspidi kord kvartalis; värsket infot rahastusvõimaluste, koolituste ja meie tegevuste kohta saab ka jooksvalt lugeda meie kodulehelt ja Facebook´ist.

Edukat kasvamist!

Taivo Tali,
SA Võrumaa Arenguagentuuri juhataja

Infokiri avaneb SIIN.

Demokeskus

Muru kasvab mühinal, mets muutub järjest värvilisemaks ja tihedamaks, pakkudes Võrumaa külastajatele värvikaid kevadeelamusi.

(veel …)

EL Regionaalarengu Fond_horisontaalne_vaike

Projekti elluviija on Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur ja partneriteks on Võrumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster, MTÜ Võrumaa Turismiliit, MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti.

Programmi kogumaht on 139 858 eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengufondi struktuuritoetus on 117 480,72 eurot ja projekti omafinantseering on summas 22 377,28 eurot.

Piirkondlike algatuste tugiprogrammi (PATEE) kogumaht jaguneb tegevuste vahel alljärgnevalt:
1) Võrumaa turismi arendamise programm, tegevuste kogumaht 53 500 eurot
2) Võrumaa eripära turundamise rakenduskava, tegevuste kogumaht 8958 eurot
3) Võrumaa toiduvõrgustiku arendamine, tegevuste kogumaht 44 400 eurot, tegevuste läbiviija partner on Võrumaa Partnerluskogu
4) Kagu-Eesti Puiduklastri arendamine, tegevuste kogumaht 33 000 eurot, tegevuste läbiviija partner on Kagu-Eesti Puiduklaster.

Piirkondlike algatuste programmi tegevused on järgmised:

1. Võrumaa turismi arendamise programm:

• Võrumaa turismi tegevuskava uuendamine koostöös Võrumaa Turismiliidu ja piirkonna turismiasjalistega;
• Turismiettevõtjate koostöö ja ühise õppimise toetamine (seminaride, õppereiside, koolituste korraldamine ja info vahendamine);
• Võrumaa kui külastusekeskkonna reklaami ja kohaturunduse kavandamine ja elluviimine (suhtlus meediaga, turunduskampaaniate ja ajakirjanike visiitide korraldamine, artiklid, saated meedias);
• Maakonna turismi arengu jaoks oluliste projektide ettevalmistamine ja käivitamine, sh vähemalt 1 rahvusvaheline projekt;
• Koostöö toetamine ettevõtjate ja reisikorraldajate vahel tootearenduseks ja turismipakettide tekkeks (seminarid, ideede vahetus, tootearenduspakettide levitamine, ühistegevuste algatamine);
• Ühisturunduse korraldamine (turundusmaterjalide koostamine ja messidel osalemise koordineerimine);
• Lõuna-Eesti koostöös ja ühisprojektides osalemine (planeerimine, tegevuste kooskõlastamine, ühisüritused, arutelud, konkursid SA Lõuna-Eesti Turismiga, teiste Lõuna-Eesti turismiarenduskeskustega, sh Natonal Geograficu projektis Võrumaa tegevuste koordineerimine).

Sihtgrupid: turismiettevõtted, MTÜ Võrumaa Turismiliit, turismivaldkonna võtmeorganisatsioonid (SA Lõuna-Eesti Turism, EAS, Lõuna-Eesti maakondade TIKid/KÜK ning teised turismiarendusega tegelevad organisatsioonid), väiketootjad, teenusettevõtjad .

Oodatavad tulemused: uuendatud Võrumaa turismi tegevuskava; käivitatud ca 3, sh 1 rahvusvaheline turismiarendusprojekt; osaletakse 3 messil, viiakse läbi 2 õppereisi ja Võrumaa turismiliidu liikmete arv on tõusnud 50-ni.

2. Võrumaa eripära turundamise rakenduskava (kogu Võrumaa kohta sh ettevõtlus-, tursimi- ja investeerimiskeskkond):

• Projekti juhtgrupis (Võro Instituut, Võrumaa Omavalitsusliit, maavalitsus, Võru linnavalitsus) sihtrühmade vajaduste ja kuvandi väljatöötamise metoodika (millised sõnumid, sümbolid, kanalid, vahendid, turunduse viisid jne.) täpsustamine;
• Seminaride kavandamine ja läbiviimine sihtgruppide kaasamiseks Võrumaa kuvandi rakendamise aruteludeks (kes viib ellu, milliseid sõnumeid ja märgiseid vastavalt kasutatakse). Iga sihtrühmaga viiakse läbi 2-3 seminari, et jõuda kokkuleppele võimalikult suurele üksmeelele;
• Kokkulepete (milline kuvand, kuidas seda kasutatakse, kes kasutab) sõlmimine sihtgruppe esindavate organisatsioonidega;
• Mini-konverentsi korraldamine Võrumaa kuvandi teemal;
• Saavutatud kokkulepete dokumenteerimine ja vormistamine Võrumaa turundamise rakenduskavaks.

Sihtgrupid: kuvandi kasutamisest huvitatud maakonna ettevõtted ja organisatsioonid, väiketootjad, teenusettevõtjad, omavalitsused, muud avaliku sektori organisatsioonid, Võru Instituut, Võru Maavalitsus.

Oodatavad tulemused: Võrumaal on kokku lepitud maakonna eripära turundamise rakenduskava koos jätkuprojektidega (3), mida kasutatakse aktiivselt Võrumaa ettevõtjate, organisatsioonide ja kogukondade poolt Võrumaa turundamisel.

3. Võrumaa toiduvõrgustiku arendamine

• Ühisturunduse korraldamine: UMA MEKK kaubamärgi turundamine (meedias, üritustel) ning sellele täiendavate müügiväljundite leidmine. UMA MEKK laada korraldamine ning toidumessidel ja laatadel osalemine. Kontaktseminari korraldamine Tallinna restoranidele:
• Logistikasüsteemi käivitamine: huvitatud tootjate (need, kes soovivad osaleda projektis) ja tarbijate (turismitalud, koolid-lasteaiad jne) kaardistamine, äri- ja finantsplaani koostamine, süsteemi turundamine, pädevate lepingute koostamine ja sõlmimine, igapäevane koordineerimine;
• Toidu kvaliteedi arendamine: koolituste, õppepäevade ja õppereiside korraldamine.
• Kasusaajate vajadusest lähtuvate arendusprojektide kavandamine ja käivitamine, kaasates tootjaid. Projektide kirjutamiseks viiakse läbi seminare kasusaajate ja partneritega;
• Koostöö ja ühistegevuste arendamine koos Lõuna-Eesti toidutootjate organisatsioonide ja tootjatega (ühisüritused, mõttetalgud, koolitused).

Sihtgrupid: toidutootmisettevõtted Võrumaalt, Lõuna-Eestist, kuvandiga seotud kõik maakonna ettevõtted ja organisatsioonid, väiketootjad, teenusettevõtjad, Võrumaa Partnerluskogu MTÜ, Võru Instituut, Lõuna-Eesti maakondade toiduvõrgustikud (MTÜga Maitsev Lõuna-Eesti, TÜ Taluturg, Setomaa Käsitüü Kogo, MTÜ Sangaste Rukkiküla, Põlvamaa Arenduskeskus jne), MTÜ.

Oodatavad tulemused: UMA MEKK kaubamärki ja Lõuna-Eesti toidulogistika võrgustikke kasutavate ettevõtete arv, käive ja kasumlikkus on kasvanud ning lõpptarbijatel on võimalik paremini ja lihtsamalt kätte saada ja tarbida Võrumaal ja Lõuna-Eestis toodetud (talu)toitu;
Uma Meki kaubamärgi kasutajate arv on tõusnud 35 ja toodete arv 180-ni; toidulogistika võrgutikus osalevate tootjate arv vähemalt 15, ellu viiakse 2 toiduvõrgustiku arendusprojekti ja –tegevust.

4. Kagu-Eesti puiduklastri arendamine

• Klastri liikmete vajaduste kaardistamine ja klastri arengukava koostamine;
• Klastri kodulehe arendamine, halduse ja toe pakkumine ettevõtjatele, kellel puudub koduleht. Kodulehe osa muutmine „müügiplatsiks”, e-poeks ehk lehele tulles saab sooritada ostu;
• Ettevõtteid tutvustavate materjalide koostamine;
• Välismessidel osalemine (Riia, Pariis, Milano, Köln);
• Eesti sisestel üritustel klastri tutvustamine ja eriala populaarsuse tõstmine;
• Tootmiskorralduse ja suhtlemisalaste koolituste läbiviimine;
• Kohtumiste, ideeseminaride ja läbirääkimiste organiseerimine potentsiaalsete klastri liikmetega, avaliku sektori ametiasutustega (omavalitsused) ja teiste klastritega koostöövõimaluste väljatöötamiseks, tulevikuplaanide tegemiseks;
• Klastrijuhi koolituste läbiviimine;
• Õppereiside korraldamine ja läbiviimine toimivate klastrite ja ettevõtjate juurde;
• Klastri liikmetele ühiste tegevuste korraldamine, mis hoiab ettevõtetel kulusid kokku (ühisturundus, ühiskoolitused jms.).

Sihtgrupid: puidu- ja mööbliettevõtted Võrumaalt, Lõuna-Eestist, MTÜ Võrumaa Turismiliit, väiketootjad, teenusettevõtjad, Võrumaa Kutsehariduskeskus, MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster, VKHK Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus Tsenter.

Oodatavad tulemused: Kagu-Eesti puiduklastri võimekus, liikmete arv on kasvanud (14 ettevõtet), osaletud aktiivselt 2-l messil.

Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi tegevusi rahastatakse 2015-2016 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse a rendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.

Lisainfo: Taivo Tali, juhataja ja projekti juht, tel 5855 0202, taivo@vorumaa.ee

Oleme koostamas plaane MTÜ valdkonna arendamiseks, hea oleks teha need plaanid selliselt, et ka Sinul neist kasu on.

Mõtle korraks, kus sa tahaksid oma/teie MTÜ tegevustega olla aastal 2021 ning milliseid koolitusi või tuge sa vajaksid, et sinna punkti jõuda. Võib-olla, vajad ainult natuke inspiratsiooni juurde, et juba käima lükatud hoogne tegevus veel rohkem lusti pakuks.
Aga võib ka juhtuda, et vahepeal on sinu vabatahtlikust hobist saanud kutsumus, mis võimaldab pakkuda rohkem kui seni oled arvanud. Seepärast soovitan mõelda suurelt (kiigata maakonna või oma valla arengukavasse) ja uurida, kas leidub mõni kitsaskoht, mida just Sinu MTÜ saab aidata lahendada.

Ootan Sinu vastuseid juba esmaspäevaks, 09. maiks! Küsimustik täida siin.

koolitusvajadus1

Võrumaa Kutsehariduskeskus kutsub RKT koolitusele Karjääri planeerimine ja enesearendamine.

(veel …)

Võrumaa Kutsehariduskeskus kutsub RKT koolitusele Karjääri planeerimine ja enesearendamine. Koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste omandamine karjääri planeerimisest ja enesearendamisest, et tulla paremini toime enesejuhtimise ning tööeluga, mille tulemuseks on suuremat rahulolu pakkuv ning aktiivsem tööelu.
Koolitaja: Mari Nõmm – psühholoog ja juhtimiskonsultant, omab 23 aastast personalitöö- ja juhtimiskogemust.
Koolitusele on 15 õppekohta. Koolitus on mõeldud neile, kes töötavad või on tööotsingul.Eelistatult võetakse koolitusele madalama kvalifikatsiooniga, sh erialase hariduseta, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealised inimesed, vanuses 50+ ja teised sihtgruppi kuuluvad inimesed, kes vajavad teadmisi ja oskusi karjääri planeerimisest ja enesearendamisest.
Aeg ja maht: 9. 05 – 10.06.2016.a. (5 õppepäeva, 8 akadeemilist tundi korraga), kokku 40 tundi kl 9 -15.45. 9., 10. ja 20.mail, 3. ja 10.juunil 2016.a. Lõpetajatele tunnistus.

Lisainfo ja kursusele registreerumine koolituskohtade täitumiseni täiskasvanute koolituses õppetalituses või telefonil 785 0817; 569 05389, või e-posti aadressil: terje.kruusalu@vkhk.ee. Registreerimisest palun teada anda hiljemalt 5.maiks. Kursus on osalejale tasuta.

(veel …)

19.05.2016 toimuvale teemahommikule on oodatud tootearendajaid, konstruktoreid, disainereid, müügijuhte ja kõiki huvilisi, kellele pakub huvi 3D maailm.
Otsime lahendusi järgmistele väljakutsetele:
– Kui sul on toode ja puuduvad joonised
– Kui soovid teha ruumilisi fotosid
– Kui soovid saada kiiret sisendit arvutijoonistele
– Kui soovid teha „sääsest elevanti” – skaleerimine
Teemahommiku peaesineja on Andreas Annama. Loe täpsemalt ja registreeri TSENTRI teemahommikule siit.
Kõikide TSENTRI teemahommikute materjalid, videod ja pildid on saadaval Tsentri kodulehel.

Tsentri 3Dtorn

Avame registreerumise Võrumaa uusmaakate klubi kohtumisele 04. mail kell 17.30 Urvaste Seltsimajas – kuulsa Urvaste Kama sünnipaigas. Organisatsiooni mõttes pakub uusmaakatele „kodu” MTÜ Kodukant Võrumaa, kelle kuulsusrikkast ajaloost ja tulevikuplaanidest ka kuuleme. Ootame nii “vanu” kui uusi klubikaid!

Andke teada oma tulekust siin.

Uusmaakate klubi on kohtumispaik viimastel aastatel Võrumaale elama asunud tegusatele inimestele, kes soovivad:
– saada rohkem teada Võrumaal tegutsevatest organisatsioonidest ja nende poolt pakutavast;
– vahetada kogemusi maal elamise rõõmudest ja väljakutsetest ning
– laiendada oma sotsiaalset võrgustikku.

Uusmaakate klubi_4_vaike

SA Võrumaa Arenguagentuur otsib initsiatiivikat, koostööle suunatud ja avatud suhtlemisega

VÕRUMAA TURISMIINFOKESKUSE
INFO- ja ARENDUSKONSULTANTI

INFO- JA ARENDUSKONSULTANDI ülesandeks on Võrumaa turismiinfokeskuse juhtimine ja töö korraldamine, maakonna turismiinfo kogumine, jagamine ja edastamine, Võrumaa turismi turundamine ja arendamine.

EELDAME:

– töö- või praktikakogemust turismivaldkonnas;

– kõrgharidust (soovitavalt turismi- või majanduse valdkonnas);

– väga head arvutikasutamise ja veebimajanduse oskust;

– väga head eesti ja inglise keele oskust, soovitavalt ka vene keele oskust;

– väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;

– iseseisvust ja kohusetundlikkust;

Kasuks tulevad teadmised Võru maakonnast, projektide koostamisest ja juhtimisest.

PAKUME tööd kaasaegses ja loovas keskkonnas, võimalust mõjutada Võrumaa turismi arengut, professionaalset tegevusvabadust ja täiendkoolitust.

TÖÖTASU: 950 eurot (bruto).

ASUKOHT: Võru linn

TÖÖLE ASUMISE AEG: mai 2016

KANDIDEERIMISEKS palume saata CV, motivatsioonikiri ning lühiessee (1 lk) teemal „Kuidas suurendada Võrumaa turismiinfo efektiivsust ja turismipiirkonna tuntust?” hiljemalt 18. aprilliks 2016 e-posti aadressil igor@vorumaa.ee .

LISAINFORMATSIOON: Taivo Tali, tel: 58550202, taivo@vorumaa.ee ja Igor Taro, tel: 5273985, igor@vorumaa.ee .

10. mail toimub MTÜ Võluvõru ruumides (Jüri 19a) Võrumaa vabaühendustele kaks ühes koolituspäev. Hommikul alustame rahvusvaelise koostöö võimaluste tutvustamisega, siis saab igaüks käia endale meeldivas Võru toitlustusasutuses lõunat söömas ning peale lõunat ootavad meid maksuameti spetsialistid, kes räägivad justnimelt MTÜ-dega seotud maksudest.

Registreeri kuni 5. maini SIIN.

Päevakava:

9.45 – 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 – 12.00 RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ SEMINAR
– Sissejuhatus rahvusvahelistesse projektidesse – kuidas ja miks teha rahvusvahelist koostööd;
– Kodanike Euroopa programm. Rahvusvaheline koostöö EL tasandil: miks teha, mida silmas pidada, kuidas esitada edukaid taotlusi, milleks Kodanike Euroopa programm – edukate Eesti ja naaberriikide projektinäidete varal.
– KÜSKi rahvusvahelise koostöö võimalused.
– Edulugu: rahvusvahelise koostöö kogemust tutvustab Kaidi-Mari Liping (MTÜ Siksali Arendusselts)
– Europe Direct’i teabekeskus (EDIC) tutvustus
12.00 – 13.00 LÕUNA
13.00 – 17.00 MAKSUNDUSE PEALELÕUNA
– laiemalt maksundusest ja riigimaksudest
– maksustamise alused
– erisoodustusmaks
– tulu- jm maksud
– tulumaksusoodustustega ühenduste nimekiri: kellele ja miks
– e-arveldaja jt e-lahendused
Teemade vahepeal ka üks väike energiapaus.

Koolituspäeva hind on 5 eurot ja arve saadetakse registreerimisel märgitud e-posti aadressile. Arve tuleb tasuda enne koolitust. Arve summa ei sõltu sellest, kas võetakse osa tervest päevast või ühest teemast. MTÜ-juhtide arenguprogrammis osalejad eraldi maksma ei pea, kuna koolitus on üks osa arenguprogrammist.

E-arve saatmise kohustus hakkab kehtima kõigile raamatupidamiskohustuslastele järgmise aasta algusest, kui arvet esitatakse avaliku sektori asutustele. Raamatupidamiskohustuslased on kõik juriidilised isikud ning FIE-d, seega ettevõtjad, mittetulundusühingud ja korteriühistud, kes on kohustatud saatma avaliku sektori asutustele üksnes e-arveid. E-arve on XML vormingus dokument, mis on lisaks tavapärasele arvele ka masinloetav ja see liigub elektroonilises keskkonnas.

Rahandusministeerium kutsub osalema „Eesti e-arvetele ülemineku 2016″ teabepäevale, mille eesmärk on selgitada ning jagada praktilisi näiteid e-arvete koostamiseks ja saatmiseks kasutatavatest süsteemidest. E-arvetega arveldamise kohustus era- ja avaliku sektori vahel sätestatakse raamatupidamise seaduses. Seadusemuudatuse eelnõu menetlemise korral Rahandusministeeriumi ajagraafikus peaks selline kohustus jõustuma alates 01.01.2017.

Teabepäev toimub 04. mail 2016, kell 11.30-15.30

Võru Vallavalitsuse II korruse saalis, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn

Koolitusele on oodatud Võrumaa ettevõtete, mittetulundusühingute ning korteriühistute juhid ja raamatupidajad. Ettevõtte kohta võib registreerida kuni 2 osavõtjat. Juhul, kui teabepäeval osalemise vastu on suur huvi ja reserveeritud saal kõiki huvilisi ei mahuta, võib ürituse korraldaja muuta toimumiskohta. Anname sellest registreerunutele eraldi teada.

Palun registreeri ennast teabepäeval osalemiseks SIIN kuni 27. aprillini.

Teabepäev on osalejale tasuta, selle toimumisele aitab kaasa Rahandusministeerium ja SA Võrumaa Arenguagentuur.

Täpsem päevakava SIIN.

Täpsem info:Marge Lepp, Rahandusministeeriumi projektijuht, telefon 6113 318,Marge.Lepp@fin.ee

teabepaev

SA Võrumaa Arenguagentuur otsib initsiatiivikat, koostööle suunatud ja avatud suhtlemisega

VÕRUMAA TURISMIINFOKESKUSE
INFO- ja ARENDUSKONSULTANTI

INFO- JA ARENDUSKONSULTANDI ülesandeks on Võrumaa turismiinfokeskuse juhtimine ja töö korraldamine, maakonna turismiinfo kogumine, jagamine ja edastamine, Võrumaa turismi turundamine ja arendamine.

EELDAME:

– töö- või praktikakogemust turismivaldkonnas;

– kõrgharidust (soovitavalt turismi- või majanduse valdkonnas);

– väga head arvutikasutamise ja veebimajanduse oskust;

– väga head eesti ja inglise keele oskust, soovitavalt ka vene keele oskust;

– väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;

– iseseisvust ja kohusetundlikkust;

Kasuks tulevad teadmised Võru maakonnast, projektide koostamisest ja juhtimisest.

PAKUME tööd kaasaegses ja loovas keskkonnas, võimalust mõjutada Võrumaa turismi arengut, professionaalset tegevusvabadust ja täiendkoolitust.

TÖÖTASU:  950 eurot (bruto).

ASUKOHT: Võru linn

TÖÖLE ASUMISE AEG: mai 2016

KANDIDEERIMISEKS palume saata CV, motivatsioonikiri ning lühiessee (1 lk) teemal „Kuidas suurendada Võrumaa turismiinfo efektiivsust ja turismipiirkonna tuntust?” hiljemalt 18. aprilliks 2016  e-posti aadressil igor@vorumaa.ee .

LISAINFORMATSIOON: Taivo Tali, tel: 58550202, taivo@vorumaa.ee ja Igor Taro, tel: 5273985, igor@vorumaa.ee .

VAA logo_2015_vaike400px_jpg

13. aprillil korraldab kompetentsikeskus TSENTER koostöös Convertaliga digiturunduse seminari puidu- ja mööbliettevõtetele. Seminari eesmärgiks on tutvustada ettevõtetele ekspordiarendust toetavaid digireklaami võimalusi ja strateegiaid. Anname ülevaate digiturunduse hetketrendidest, jagame digikampaaniatega seotud kogemusi ning praktilisi nõuandeid.Ürituse kava:

08:45-09:00 Kogunemine ja hommikukohv
09:00-09:30 Mida peaksin teadma enne digitaalse reklaamikampaania käivitamist?
09:30-10:00 Kuidas erinevate riikide tarbijad minu ettevõtte üles leiavad?
10:00-11:00 Workshop: digireklaami kampaania loomine
11:00-11:20 Kohvipaus
11:20-12:50 Kuidas planeerida minu ettevõtte jaoks sobivaimat digikampaaniat?
12:50-13:00 Päeva kokkuvõte

Toimumiskoht: Pärna tee 1, Väimela, Võru vald, Võru Maakond
Osalemissoov registreerida hiljemalt 11. aprilliks siin.
Lisainfo: kalev@tsenter.ee, 58 559 285

Kõik Eesti koolinoored saavad ennast proovile panna ja esitada oma äriidee Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory ning Swedbanki korraldatavale konkursile Bright Minds. Äriideede esitamise tähtaeg on 22. aprill ja eelistatud on ideed, mis toetaksid kogukondlikku arengut ning koostööd noorte ja kohalike ettevõtete vahel.

TTÜ innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektor Tea Varraku hinnangul on kooliõpilaste kaasamine Eesti jaoks pikas perspektiivis strateegilise tähtsusega, sest järelkasvuga juba varakult tegelemine tagab ettevõtlikkuse ja seeläbi potentsiaalse majandusliku edu tulevikuks. „Demograafilised muutused panevad meid üha teravamalt silmitsi seisma olukorraga, kus konkurentsivõime säilitamiseks ja parandamiseks peame järjest enam panustama just järeltuleva põlve ettevõtlikkusele suunamisele,” nentis prorektor Varrak. „See aitab kasvatada juba eos olulistele erialadele potentsiaalsed tudengid ning hilisemat kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu.” Tema sõnul on Bright Minds konkursi kontekstis märkimist väärt ka selle lokaalne aspekt – anda noortele võimalus oma kodukohas midagi muuta, sealhulgas suunata neid tegema koostööd ettevõtetega.

Konkursi eesmärgiks ei ole küll konkreetselt õpilasfirmade ega start-up ettevõtete loomine, kuid potentsiaalikamatel ideedel on kindlasti tulevikus võimalik edasi liikuda mitmetele start-up konkurssidele. Konkursile on oodatud on ka juba varem välja töötatud ideed. Parimatele ideedele on juba sel korral koostöös Swedbankiga välja pandud ca 6000-eurone auhinnafond, et aidata meeskondadel oma ideed edasi arendada. Konkurssi toetab ka Tallinna Ettevõtlusamet.

„Soovime, et Bright Minds koolitusprogramm, saadav praktiline kogemus ja reaalsed sammud oma idee teostamisel annaks noortele tõuke olla ettevõtlikud ka tulevikus. See on hea võimalus katsetada ettevõtlusmentorite käe all, mis lisab loodetavasti noortele julgust ja pealehakkamist oma erinevate ideedega edasi tegeleda,” ütles Tauno Vanaselja Swedbankist, kes on ühtlasi üks Bright Mindsi mentoritest ja žürii liikmetest. „Usun, et ettevõtluspisikuga nakatunud noortest võib saada nii tublisid ettevõtjaid kui ka ettevõtlikke töötajaid olemasolevatele ettevõtetele.”

Sügisel pilootprogrammina käivitunud programm jõudis start-up-stiilis koolitusega viide maakonda – Harju-, Lääne-, Saare-, Järva- ja Viljandimaale. Koolitusprogrammis juhendati õpilasi tootearenduse, turu-uurimise ja konkurentsianalüüsi tegemisel. Samuti räägiti meeskondade loomise ja rollide jaotamise olulisusest ning jagati nõuandeid, kuidas investoritele oma ideed tutvustada. Nelja kuu jooksul võttis koolitusest osa ligi 130 noort, mistõttu plaanitakse koolitusprogrammi laiendada kõikidele maakondadele.

Bright Minds konkursil osalemiseks tuleb saata äriidee kirjeldus ühel A4-l ning 1-minutiline ideed tutvustav videoklipp e-posti aadressile kristina.piliste@ttu.ee hiljemalt 22. aprillil, 2016.

Seejärel valib ekspertžürii välja 20 potentsiaalikamat ideed, mida autorid tutvustavad 25. mail toimuval konkursi lõpuüritusel, kus selguvad ka parimad.

Lisainfo: www.ttu.ee/brightminds

Kontakt: Kristin Rammus, 620 3679, 5698 8880, kristin.rammus@ttu.ee

Taotlusvoor on avatud 05.-20.mai 2016.

Projektitoetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 Küla- ja kultuurimeede

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine Alameede

1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö

Meede 2 Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Meede 3. Riigisisese ja väliskoostöö meede – taotlejaks saab olla ainult MTÜ Võrumaa Partnerluskogu.

Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused. Taotleja reaalne majandustegevus peab olema kestnud vähemalt 1 aasta (ettevõtja puhul), MTÜ ja SA peavad olema tegutsenud vähemalt 6 kuud.

Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud hiljemalt välja kuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 24.00. Hiljem saabunud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusvooru eelsed infopäevad taotlejatele toimuvad:

Urvaste ja Antsla valla taotlejatele 06.aprillil 2016 kell 13.00 Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse väikeses saalis (II k) Kooli tee 19, Antsla

Võru ja Sõmerpalu valla taotlejatele 07. aprillil 2016 kell 14.00 Võru Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee 4a, Võru linn

Rõuge ja Haanja valla taotlejatele 13.aprillil 2016 kell 14.00 Haanja Rahvamaja saalis

Lasva ja Vastseliina valla taotlejatele 14. aprillil 2016 kell 14.00 Lasva Rahvamaja saalis Palo tee 46, Lasva külas

Mõniste ja Varstu valla taotlejatele 15.aprillil 2016 kell 14.00 Varstu Kultuurikeskuse saalis, Kultuuri 10, Varstus

Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlustingimuste kohta on kättesaadavad Võrumaa Partnerluskogu kodulehel www.voruleader.ee

Lisateave: Kerli Kanger, Võrumaa Partnerluskogu MTÜ tegevjuhi kt, 53 451 330, kerli@voruleader.ee

EL leader_logo leadereesti logo partnerluskogu logo

Kas mõtled tihti mõne ühiskondliku probleemi peale ja tunned, et motivatsiooni ja kirge sellega tegelemiseks jätkuks, aga päris täpselt ei tea, kust otsast alustada? Või on mure vastupidine – pea kubiseb headest ideedest ja teadmisi on, aga vajad korralikku motivatsiooni ja inspiratsioonilaengut, mille pealt edasi minna? Olgu kuidas on, meil on Sulle lahendus pakkuda. Kutsume Sind inspiratsiooniõhtule 6.aprillil Tallinnasse või 7. aprillil Tartusse!

Tegemist on äsja alguse saanud nupukate lahenduste konkursi raames toimuvate üritustega, kus räägitakse kriitilistest ühiskondlikest probleemidest, leiatakse koos lahendusi ja pakutakse hulganisti inspiratsiooni ja häid näpunäiteid nendega tegelemiseks.
Infopäevadele osalema oled kindlasti ka siis oodatud, kui konkursile tulla ei planeeri!

Vaata edasi Tallinna ürituse kohta: https://www.facebook.com/events/515071195361139/
ja Tartu kohta: https://www.facebook.com/events/1083411115034153/

Ideede esitamise tähtaeg konkursile on 2. mai 2016. Esitajaks võib olla eraisik või organisatsioon, kellel on uuenduslik lahendus teravale ühiskondlikule probleemile. Hea kui idee taga on meeskond, aga tulla saab ka üksi. Hea kui Sul oleks varasem käivitamise kogemus kas era- või vabasektorist, aga ka selle puudumisel ootame Sind kandideerima. Hea kui Sa tunneksid hästi probleemvaldkonda, mida lahendus adresseerib. NB! Selleks, et programmi lõpus toetusele kvalifitseeruda, peab taotlev organisatsioon olema registreeritud MTÜ või SA vormis.

Kuni 6 parimat ideed saavad kolme kuu jooksul osa Heateo Sihtasutuse ja kogenud mentorite toest. Arengukiirendis toimub 4 ühepäevast töötuba kogenud ekspertide käe all, kus arendatakse edasi lahenduste sisu, tegevus- ja finantsmudelit ning omandatakse oskusi oma lahenduse tutvustamiseks erinevatele osapooltele. Kuni 3 meeskonda saavad rahalise toe oma idee elluviimiseks 1,5 aasta jooksul. Tugi ühele ideele Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt on kuni 25 000€.

Täpsemalt saab Nupukate lahenduste konkursi kohta infot siit: http://lahendus.kysk.ee/et

Avame registreerumise Võrumaa uusmaakate klubi kohtumisele 31. märtsil kell 17.30 Sänna Kultuurimõisas.

Sel korral saame tutvuda teineteise töö- ja erialaste tegemistega ning kuulame, millega saab teie ettevõtmistele kaasa aidata Võrumaa Arenguagentuur. Lisaks räägib Sänna mõisa pererahvas oma maale jõudmise loo ning tutvustab mõisa tegemisi. Aega jääb ka vabalt omavahel suhtlemiseks.

Andke teada oma tulekust siin.

Uusmaakate klubi on kohtumispaik viimastel aastatel Võrumaale elama asunud tegusatele inimestele, kes soovivad:
– saada rohkem teada Võrumaal tegutsevatest organisatsioonidest ja nende poolt pakutavast;
– vahetada kogemusi maal elamise rõõmudest ja väljakutsetest ning
– laiendada oma sotsiaalset võrgustikku.

Uusmaakad

 

VIII piirialade ettevõtjate partneriaad toimub 21.aprillil Valgas.

Toimumise koht – Valgamaa Kutseõppekeskus,  http://www.vkok.ee/, osalustasu 30 eur.

Partneriaad on ettevõtjate kohtumine, kus igale ettevõtjale leitakse piiriüleste partnerite poolt sama valdkonna koostööst huvitatud ettevõtja.  Vastavalt ajagraafikule korraldatakse päeva jooksul läbirääkimised, mille käigus osapooled otsivad ühishuvi edasiseks koostööks. Partneriaadi korraldamise eesmärk on pakkuda ettevõtjatele võimalusi oma tegevuse laiendamiseks üle riigipiiri, koostööpartnerite leidmiseks, uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks, ühisturunduseks vm.
Eesti ettevõtjatel on võimalus kohtuda Venemaa (Pihkva oblast), Läti (Latgale ja Vidzeme regioon) ning Valgevene (Vitebski oblasti  Dokšitsõ rajoon) ettevõtjatega.

VIII partneriaadi valdkonnad on:

– puidutöötlemine ja puittoodete, mööbli tootmine

– metalltoodete tootmine

– toiduainete tootmine
– turism
– infotehnoloogia

Päevakava 21.aprillil:

 

10.30-11.00 Osalejate registreerimine, kohv

11.00-11.20 Partneriaadi avamine

11.20-11.35  Valgamaa esitlus

11.35-12.10  Kultuurikollektiivide esinemine

12.15-14.00  Ettevõtjate individuaalsed kohtumised (vastavalt graafikule)

14.00-14.30  Vaheaeg (lõuna)

14.30-16.00  Ettevõtjate individuaalsed kohtumised(vastavalt graafikule)

16.00-17.00  Ettevõtete külastus

17.30-18.00  Paneeldiskussioon

18.00-  Furšett

Partneriaadi korraldavad Euregio Pskov-Livonia Eesti sektsioon ja Valgamaa Arenguagentuuur koostöös Põlvamaa ning Võrumaa arenduskeskustega.

 

Palun oma osalus registreerida  hiljemalt 23.märtsiks  siin.

Täiendav info: Ivi Martens

 

SA Võrumaa Arenguagentuur

GSM:   +372 53497303

E-post: ivi@vorumaa.ee

Vana-Võromaa omanäolised käsitöötooted jõuavad nüüd lihtsamini ostjateni e-poe Uma puut kaudu. Vana-Võromaa käsitöö e-pood on paik, kus saab näha ja osta asju, milles on võro vaim.

Poes on praegu esindatud kaheteistkümne käsitöömeistri tooted, mis on loomisel inspiratsiooni saanud kohalikust kultuuripärandist. Kaupade valikus on võrokeelsete kirjadega tooteid, suitsusaunas kasutatavaid kaupu, Võromaa mustritega rõivaid ning soovija saab endale poest isegi lõõtspilli tellida.

Käsitööliste ühistegevusena ning koostöös Võru Instituudiga loodud kaasaegne müügikanal aitab paremini omapäratooteid esile tõsta ning kaupadele ostjaid leida.

„Vana-Võromaal on palju heade oskustega käsitöömeistreid, kes loovad ja teevad omanäolisi esemeid, aga näha ja osta on neid asju keeruline – peab ootama laatu või  külastama käsitöönäitusi.  Käsitöökaupade müümine on probleemiks ka tegijate jaoks, sest tegemise kõrvalt ei jagu müügitööks aega ning suuremad müügikohad asuvad siit kaugel, “ kirjeldab olukorda Võromaa käsitöövõrgustiku eestvedaja Vilve Oja.

Äsjaavatud poes on tooteid, mida saab kohe ostukorvi panna, aga on ka tellimisel tehtavaid kaupu, mille kohta on väljas näidiste pildid. Käsitöökaupa ostes tuleb arvestada, et iga käsitööna valminud ese unikaalne – täpselt samasugust uuesti luua polegi võimalik, saab teha sarnase eseme.

Poe kaupadevalik veel laieneb, sest Vana-Võromaa käsitööliste tsõõri (ringi) lisandub koostööst huvitatud käsitöömeistreid.  

Vana-Võromaa käsitöölisi ühendav kuuntüütsõõr (koostööring) on praeguseks toimetanud poolteist aastat, eesmärkideks on õppida juurde käsitööoskusi, luua uusi eripäraseid tooteid ning korraldada ühiselt käsitöö müüki.

Vana-Võromaa käsitööliste koostöövõrgustiku loomisele on üheskoos õla alla pannud mitmed riigiasutused: maaeluministeerium, siseministeerium, Võru Instituut ja Võru maavalitsus.

Vaata Uma pood: http://www.umapuut.ee

Käsitüütsõõri info: http://wi.ee/et/regionaalarengu-programm/kasitooliste-umarlaud/

Lisainfo:

Vilve Oja, Vana-Võromaa käsitöövõrgustiku koordinaator, tel 5541999

Külli Eichenbaum, Võru Instituudi projektijuht, tel 56611924

i1s15 sydamekujuline_silmaga_prees

Head koostööpartnerid,

Eesti sünnipäeval kohtusin omamoodi Võrumaaga! Kohtusin Vabariigi 98nda aastapäeva üritustel Kandles nende inimestega, kes kujundavad üsna palju Võrumaa sellist nägu nagu me täna ja homme Võrumaal näeme. Palju oli ka ettevõtjaid. Nägin nendel pidulikel üritustel toimekat ja muhedat, veidi ka kriitilist, aga siiski rahulikku meelt, säravat pilku ja kindlameelsust. Tunnetasin selgelt, et Võrumaa on heades kätes ja usku tulevikku on.

Eks seda usku heasse tulevikku ole vaja. Tean ja näen, et ei ole kerge olla praegusel ajal,  kaugel suurtest  keskustest, ettevõtja, eriti väikene. Võrumaa ettevõtjad otsivad võimalusi ja toetusi, et oma käivet ja kasumit hoida ja suurendada, tööd anda.  Seda näitas Võrumaa ettevõtjate aktiivsus meie ja Tsentri ettevõtlustoetuste infopäeval 9.ndal veebruaril Väimelas, seda näitavad päringud, mis tulevad meie agentuuri.
Tõepoolest, haarake kinni võimalustest, mida Eesti riik ja omavalitsused, Euroopa Liit ettevõtjatele ja vabaühendustele pakuvad, haarake kinni ametniku (eriti pealinna oma) nööbist ja küsige, mida tema on teinud Eesti või Võrumaa ettevõtluse jaoks.
Küsige rohkem ja pöörduge aktiivsemalt ka meie, Võrumaa Arenguagentuuri poole. Aitame igal juhul. Kasutage (rohkem) neid võimalusi, mida me ka tänases infokirjas pakume ja teile edastame.
Võrumaal on, mida Eestile pakkuda. Julgelt usun, et vähemalt pool Võrumaa ettevõtluspotentsiaalist, ressursside kasutuselevõtust, töötavatest ideedest on veel kusagil peidus. Kõige suurem potentsiaal on aga peidus mõistagi inimeses endas.
Uma, Võrumaa, asja eest, kena kevadet!

Taivo Tali,
SA Võrumaa Arenguagentuuri juhataja

Infokiri avaneb SIIN.

Täiskasvanute RKT (riiklikult rahastavad) täiskasvanute koolitused 2016 Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Sihtgrupp:

Koolituste nimekiri:                                                                                                              

Tehniline joonestamine puidu- ja metalliettevõtjatele 14.03.

Keevitaja täienduskoolituskutseeksamiteks ettevalmistamisel 17.03.

Inglise keel teeninduse valdkonna töötajatele 21.03.

Arvjuhtimisega trei – ja freespingi seadistaja koolitus 21.03.

Klienditeeninduse suhtlemisoskuste ja hoiakute mõju klienditeeninduse kvaliteedile  22.03.

Nüüdisaegne puhastusteenindus 28.03.

Loodusgiidi ja matkajuhi täienduskoolitus  29.03.

MS Exceli koolituskontori- ja kaubandustöötajatele 29.03.

Projektijuhtimine väikeettevõtjatele 31.03.

Puittoodete praktiline viimistlemine 31.03.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: Võrumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituses, www.vkhk.ee- täiskasvanute koolituse koolituskalendri kaudu

Tel.: 7850818; 7850817 või e-post: merle.vilson@vkhk.ee“>merle.vilson@vkhk.ee,  terje.kruusalu@vkhk.ee

ESF logo

 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja  BDA Consulting OÜ koostöös

Võrumaa Arenguagentuuriga korraldavad

KOOLITUSE  ALUSTAVALE   ETTEVÕTJALE

 Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist, näidisjuhtumite lahendamist. Koolituse tulemusel valmib äriplaan.

 Koolituse kava: 

 Täpsema koolituskavaga saad tutvuda SIIN.

 Koolitus toimub MTÜ Võluvõru ruumides, Jüri 19a, III korrus, Võru.

 Osalemistasu 40 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.

 Info ja registreerimine kuni 24.03.2016 terje@vorumaa.ee või 53091180

 Osalemiseks palun täita SOOVIAVALDUS

 Täiendav info: Terje Moisto, SA Võrumaa Arenguagentuur, ettevõtluskonsultant, tel 78 68313, www.vorumaa.ee

Rahandusmin EAS_logo_msBDA vVAA logo_ms

 

Saksa-Balti Kaubanduskoda annab kuuendat korda välja auhinna Eestis tegutsevale väikese või keskmise suurusega ettevõttele.

Tänavuse konkursi teema on: “Töötajad – ettevõtte edu võti

Kandideerimiseks vajalikud tingimused, ankeedi ja info leiate Saksa-Balti Kaubanduskoja kodulehelt:

http://www.ahk-balt.org/ee/ueritused/saksa-majanduse-auhind/saksa-majanduse-auhind-eestis-2016/

Konkursi finaliste tutvustatakse Äripäeva erilehes.

Kandideerimise lõpptähtaeg on 22. märts 2016.

PdDW LOGO_2013_mit Hintergrund_est - klein (1)

Sel aastal on KOP infopäevaga seoses mitmed muudatused (VORM, KOHT, REGISTREERIMINE). Toon need siinkohal välja.

Infopäev toimub:

–  koos EV100 ja teiste KÜSK uute voorude tutvustamisega

–  Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis 10. märtsil kell 11- 15.30

–  eelregistreerimisega kuni 07.märtsini või kuni kohti jätkub SIIN (registreerimisel on võimalik valida, kas osalete terve päeva või ainult osaliselt). Soovitame siiski tervet päeva, kuna nii KÜSK kui EV100 pakuvad taotlusvoore, mis sobivad üsna paljudele aktiivsetele MTÜ-dele ning annavad uusi põnevaid võimalusi.

Päevakava:

10.30-11.00 Saabumine ja kohvipaus

11.00-12.30 Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) tutvustus

12.30-13.00 Põgusalt kõigist KÜSKi toetusvõimalustest

13.00-13.30 Lõunapaus

13.30-14.45 Teenuste/toodete taotlusvooru tingimuste tutvustus (KÜSK)

14.45-15.30 Eesti Vabariik 100 taotlusvoorud (KÜSK)

KOP taotlusvooru infot jagab Tarmo Treimann KÜSK-st, kuid ühtlasi on infopäeval hea võimalus tuttavaks saada Võrumaa uue KOP menetleja Annika Kuus´ga.

Kohtumiseni 10. märtsil Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis kell 11- 15.30.

Kui pealinn Võrumaale ei tule, siis peab Suure Munamäe torn ise Tallinna minema. Otsustasime tuua Eestimaa tipu rahvale lähemale ja kuna kogu pealinna rahvas on 12.-14. veebruarini Touresti messil, siis on seal ka Suure Munamäe torn.

Suurelt Munamäelt saab imetleda Eestimaad, nii saab ka tornist silmitseda üle Puhka Eestis halli erinevaid Eesti piirkondi. Torn on läbi ja lõhki Võrumaa toodang, valminud Eesti kaasaegseimas puidu kompetentsikeskuses Tsenter. Meil on Võrumaal nüüd ütlus: “Kui miski tundub võimatu, siis teeb Tsenter selle valmis!” Ja nii läks ka Suure Munamäe torniga.

Kui eelmise aasta lõpus Tsenter uksed avas, tegi selle turundusjuht Hille saatusliku avalduse – kui kellelgi maakonnas miskit huvitavat vaja, võib Tsenter selle valmistegemisega aidata. Võrumaa turismiasjalistel oli päevakorras Touresti messile mineku planeerimine ja ühe variandina laual Suure Munamäe torni maketiga minek. Mõttes mõlkus pisike tornikene, kuhu saab paari astme võrra peale astuda ja panoraamtaustaga pilti teha. Läksin selle ideega Tsentrisse, kus Tanelil valmis pabertahvlil esimene kritseldus. “Kas midagi sellist tahate?” Nojah, umbes midagi sellist. Lähteülesanne oli teha midagi innovaatilist, kasutades ära kogu Tsentri tehnilist võimekust ja töötajate oskusi, et tuua välja Võrumaa kui Eestimaa tipu turismisihtkoha võlud. Ega me väga madalaid eesmärke ei seadnud, aga meestel läksid seepeale silmad põlema. “Teeme ära!”

Varsti olid esimesed vaiad püsti. Uurisime murelikult Eesti näituste messikeskusest, kas meie torn ikka ära mahub. Otsustasime, et teeme torni nii kõrge, kui ohutuse seisukohalt võimalik. Tornil pidi olema osa, kuhu ronida ja kus seista, samuti tööpind, infomaterjalide sahtlid ja panipaigad laoruumi jaoks. Ja see pole veel kõik. Torn käib lihtsasti juppideks lahti, on muudetava kõrgusega ja näeb välja nagu päris Suure Munamäe vaatetorn!

Kes pole ammu Suurel Munamäel käinud, tulge Touresti messile 12.-14. veebruaril Võrumaa boksi. Võib-olla saate päris Suure Munamäe vaatetorni tasuta külastuse, mõne laheda meene või loteriiauhinnaks maaturismielamuse. Mõne maiuse saab ehk ka ampsata. Ja täiesti tasuta rohkelt häid ideid oma puhkuse sisustamiseks Võrumaal. Võrumaa on paik, kus head ideed kohtuvad uudsete lahendustega ja traditsioonidest tulevad ehedad elamused. Eestimaa tipp ootab! 

Munamäe torni maketile pani rahaliselt õla alla Haanja vald ning Tourest messilt osavõtt on osa Euroopa Regionaalarengufondi kaudu korraldatud “Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2015−2016” tegevustest.

Muamagi

Kutsume Sind kuulama, teada saama ja kaasa mõtlema:

• Mis on „Maale elama“ algatus ja kuidas saab see aidata Sinu kogukonda?
• Kuidas muuta oma kogukond ühisturunduse abil nähtavamaks ja anda laiemale sihtgrupile teada, et uued elanikud on piirkonnas teretulnud?
• Kuidas kasutada uut Maale elama infoportaali oma kodukandi hüvanguks?
• Mida pakuvad kogukondadele kevadised Maale elama messid Tartus ja Tallinnas?
INFOPÄEVAD on mõeldud:
• Maakogukondade (külaseltsid, MTÜd) esindajatele
• Kohalike omavalitsuste juhtidele ja ametnikele
• Piirkonna arengust ning väärt tööjõust huvitatud maaettevõtjatele
• Kõigile oma kodukanti panustavatele aktiivsetele inimestele
Ootame Sind INFOPÄEVALE Sulle sobival ajal ja kohas:
16. veebruar 10.00-12.00 Põlvas, Maavalitsuse saalis, Kesk 20
17. veebruar 15.00-17.00 Viljandis, Vabaduse plats 6, II korruse saalis
18. veebruar 10.00-12.00 Tartus, Maavalitsuse saalis, Riia 15
18. veebruar 15.00-17.00 Jõgeval, Maavalitsuse saalis, Suur 3

Registreerumine siin.

Lisainfo:
Marju Toova
Maale elama koordinaator
+372 517 7870, marju.toova@maale-elama.ee

www.maale-elama.ee

“Maale elama” on kodanikualgatuslik projekt, mille eesmärk on muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi. Tõsta maakogukondade avatust uute elanike suhtes ja julgustada kogukondi ja omavalitsusi võtma aktiivset rolli oma inimressursi kujundamisel.

Maale elama_logo_ms

 

 

Sotsiaalfond logo

2016. aastal on omavalitsustel võimalik taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks. Euroopa Sotsiaalfondi vahendite abil elluviidavat meedet „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” haldab Sotsiaalministeerium ning selle mahuks kogu riigi peale on ca 30 miljonit eurot (periood 2016-2020). Projekti piirkondlik partner on SA Võrumaa Arenguagentuur.

Meetme eesmärk on hoolduskoormusega, erivajadustega või toimetulekuraskustes inimeste ning eakate toetamine töö leidmisel või hoidmisel. Meede on suunatud omavalitsuste poolt pakutavate sotsiaalteenuste arendamiseks ja koostöö suurendamiseks.

Sostiaalministeeriumi hoolekadeosakonna peaspetsialist Terry Ney: „Eesmärk on teenuste osutamine, arendamine ja omavalitsuste tihedam koostöö. Toetust saavad omavalitsusüksused ja omavalitsuste liidud.” Esialgsel hinnangul hakatakse toetama koduteenuse, üldhooldusteenuse, tugiisiku, isikliku abistaja ja sotsiaaltranspordi arendamist ning uute teenuste nagu häirenupp ja telehooldusteenuse juurutamist. Praegu käib maakondlike hetkeolukorra kaardistuste kokkupanemine ja toetuse andmise tingimiste väljatöötamine, mille tulemusel võib arendatavate teenuste ampluaa täieneda.

Projekti raames kaardistatakse sotsiaalteenuste osutamisega seotud probleemid kõikides omavalitsustes.

13.jaanuaril toimus Võrumaa Toidukeskuses maakondlik arendusseminar, kus sotsiaaltöötajad ning omastehooldajate, eakate ja puuetega inimeste esindajad kaardistasid sotsiaalteenustega seotud probleeme. Ühise arutelu tulemusel leiti, et kõige olulisemad probleemid meie maakonnas on seotud tugiisikute töö korraldamisega, hooldekodu kohtade vähesuse ja hooldekodule alternatiivsete teenuste puudumisega, sotsiaaltranspordiga ning alkoholiprobleemidega inimeste nõustamisega.

28.jaanuari seminaril kaasatakse mõttetalgutele ka omavalitsuste juhid ja arendustöötajad, et koos hakata välja töötama probleemidele lahendusi, millest edaspidi kooruvad projektiideed kevadel avanevasse taotlusvooru.

15. veebruari seminaril toimub tegevusplaanide väljatöötamine, ressursivajaduse kaardistamine, koostööprojektide genereerimine.

Taotlusvoorude avanemine on planeeritud aprilli.

Meetme raamdokument: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/tat_hoolekandeteenused_netti.rtf

Lisainfo:

Kadri Kangro, sotsiaalteenuste projektijuht, SA Võrumaa Arenguagentuur, 51948484, kadri@vorumaa.ee

Kellelt saada tuge ettevõtte kasvatamiseks?

Võrumaa Arenguagentuur ja kompetentsikeskus TSENTER kutsuvad ettevõtjaid 9. veebruaril 2016 Väimelasse,

kus toimub seminar teemal “Kellelt saada tuge ettevõtte kasvatamiseks”

Seminaril saavad nii alustavad kui ka tegutsevad ettevõtjad infot erinevate toetusmeetmete kohta.

Seminar on praktiline ja osavõtjaid kaasav ning otsitakse lahendusi konkreetsetele küsimustele.

Jagatakse infot toetuste kohta, mida saab kasutada ettevõtte alustamisel, tootearenduseks, kasvatamiseks läbi ekspordi ja koostöö,

ning tegevuste tõhustamisel. Kohal on peamised rahastajad.

Toimumiskoht: Puidutöötlemise- ja mööblitootmise kompetentsikeskusesse TSENTER Pärna tee 1, Väimela

Seminari moderaator: Kalev Kaarna

Seminar algab kell 10.00 ja kestab 16.10-ni. Vaata päevakava siin.

Täpsem info:

Ivi Martens, Tel:53497303, E-post: ivi@vorumaa.ee

Hille Lillemägi , Tel: 53025373, E-post: hille@tsenter.ee

Registreerimine:

https://docs.google.com/a/vorumaa.ee/forms/d/1FZZpEjclLrar9736yluNRDxMLdq_kJ1hAqTWApB5ZDk/viewform

Registreerimine tähtaeg 07.02.2016

UUEL AASTAL UUE HOOGA!

Kuigi olukord maailmas ja Eestis on üsna muutlik, et mitte öelda heitlik, siis Võrumaal on inimesed ja ettevõtted uue aasta alguses lootusrikkad ja täis tahtmist edasi minna; ütlen seda täie veendumusega. Ideid ja tegevusi jätkub. Seda näitavad ka mitmed märgid Võrumaal:

Ettevõtted investeerivad uutesse hoonetesse (puidu- ja toiduainetetööstus), otsitakse võimalusi ühiselt turundada, paketeerida (turism), töötatakse välja uusi tooteid ja teenuseid.

Siia tahetakse mujalt, Tallinnast, elama tulla! Tõmme siia on täiesti olemas. Ja mitte ainult nautima igapäevast elu ilusal Võrumaal, vaid soovitakse tulla ka edendama ettevõtlust maakohtades ja tooma oma kogemusi ja oskusi tööpõllule. Peaasi, et plaanid saaksid jalad alla ja kogukond ühiselt uued tegijad vastu võtaks ja kaasa aitaks; kasu on sellest kõigile.

Käivitunud on mitmed arenguprogrammid nii ettevõtjatele kui MTÜdele.

Rahastust on Eesti riigi ja Euroopa Liidu abil saamas paljud mitmed suured investeeringuprojektid Võrumaal ja raha on tulemas veel – seda ka paljude EL toetuste näol, mida käesolevastki infokirjast üksikasjalikult lugeda saab.

Selleks aga, et ettevõtjad saaksid nendest toetustest ülevaate otse ja kohapeal, korraldab Võrumaa Arenguagentuur koos Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskusega Tsenter 9. veebruaril 2016 Väimelas INFOPÄEVA ettevõtjatele rahalistest toetusvõimalustest.

Nautige ka talverõõme, mida ilm meile annab (näiteks Tamula järvel on lahe uisurada)!

Koos ilma tehes, pikka sujuvat liugu 2016.a aastaks!

Taivo Tali,

SA Võrumaa Arenguagentuuri juhataja

Infokirja saab lugeda siin.

Võrumaa Arenguagentuuri meeskond on 12. jaanuaril 2016 väljasõiduistungil Pokumaal. 

Palume kohtumised kokku leppida e-kirja teel. Kontaktid leiate siit: http://vorumaa.ee/kontakt

TSENTRI teemahommik Yrjö Ojasaarega „Kuidas panna kliendid rohkem maksma?”

Ootame 19.jaanuaril 2016 toimuvale teemahommikule osalema kõiki mööblitootjaid, kes otsivad vastust järgmisele küsimusele:

– Millised on lihtsad sammud lisaks sellele, mida praegu teen, et panna klient rohkem maksma?

– Millised on minu ettevõtte jaoks konkreetsed sammud, et jõuda välisturul väärtusahela kõrgemale tasemele ja müüa tooteid kallima hinnaga?

Teemahommikul räägime, millised on võimalikud sammud selleks, et klient oleks nõus rohkem maksma ning toome praktilisi näiteid Eesti ettevõtete edulugudest.

Konsultatsioonil saavad ettevõtjad selgitada oma hetkeseisu ja küsida personaalseid küsimusi.

Sisukama tulemi saamiseks on soovitav küsimused ette saata aadressil tsenter@tsenter.ee

Teemahommiku peaesineja Yrjö Ojasaar, kel on kogemusi nii ettevõtjana Ameerika Ühendriikides ja Euroopas kui ka äriteenuse pakkujana ning advokaadina. Praegu on Yrjö tehnoloogiaettevõtteid nõustava ja ingelinvestoreid koondava ettevõtte Solon Partnersi juhtivpartner.

Päevakava

9.00 – 9.30 Kogunemine ja hommikukohv (soovi korral TSENTRI masinapargiga tutvumine)

9.30 – 11.30 Kuidas panna kliendid rohkem maksma – Yrjö Ojasaar

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 14.30 Ettevõtjate nõustamine ja küsimustele vastamine – Yrjö Ojasaar

Täpsem info ja küsimused: Kaido Mäesalu, kaido@tsenter.ee, tel 511 2021.

Teemahommikul osalemiseks palume ennast eelnevalt registreerida SIIN. Registreerumise viimane tähtaeg on 17. jaanuar. Teemahommik on kõikidele osalejatele TASUTA.

TSENTRI teemahommikutel otsitakse lahendusi erinevatele mööblitööstuse kitsaskohtadele, alustades tootmisest ja lõpetades tootearenduse, müügi ja turundusega. Osalema ootame tootmisettevõtete juhte, müügi- ja turundusjuhte, tootearendajaid ja tootmisjuhte. TSENTRI teemahommikud on praktilised ja aktiivselt osalejaid kaasavad.

 

tsenter

Uusmaakate klubi on kohtumispaik viimastel aastatel Võrumaale elama asunud tegusatele inimestele, kes soovivad:

– saada rohkem teada Võrumaal tegutsevatest organisatsioonidest ja nende poolt pakutavast;

– vahetada kogemusi maal elamise rõõmudest ja väljakutsetest ning

– laiendada oma sotsiaalset võrgustikku.

Kui ka sind ülalmainitu huvitab, siis tule 21. jaanuaril kell 17.30 MTÜ Võluvõru ruumidesse (Jüri 19a, III korrus, Võru). Tulla võid kogu perega.

Tegemist on teise klubiõhtuga, kuhu on oodatud nii juba kohtunud uusmaakad kui uued liitujad. Teise kohtumise eesmärgiks on teadvustada Võrumaal olevaid vaba aja veetmise ja huvitegevuse võimalusi. 

Anna oma tulekust teada siin.

Lisainfo Ivika Nõgelilt partnerlus@partnerlus.ee, 5115914.

Klubikohtumisi viivad läbi Kati Orav ja Ivika Nõgel.

Projekti toetab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Uusmaakad2 wv

SA Setu Kultuuri Fond kutsub 8.-9. jaanuaril 2016 Obinitsas kokku Soome-ugri külade foorumi, kuhu palutakse osalema külade esindused nii Eestist kui ka mujalt soome-ugri rahvaste juurest.

Foorumi „Külad kui soome-ugri rahvaste elujõu läte” eesmärk on arutada külakogukondade olukorda ja koostöövõimalusi ning aidata leida Vene Föderatsiooni aladel olevatele küladele sõpruskülad Eesti pärimuspiirkondadest.

Kultuuripealinna aasta jooksul kerkis üles mitu põnevat teemast: Kuidas kohalikud ettevõtted toetavad oma tegevusega kodukandi pärimuskultuuri? Kuidas toimub pärimuskultuuri edasiandmine koolides? Kuidas väärindada mett, arendada ja kasutada rahvuslikku käsitööd? Kuidas külakogukonnad ennast pärimuskultuuriliste tegevuste kaudu elus saavad hoida?

Täpsemat infot saab siit ja päevakava leiad siit.

Obinitsa2015

SA Archimedes ja SA Eesti Teadusagentuur kutsuvad ettevõtjaid taotlema toetust rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks Eesti teadusasutustelt. Ettevõtjad võivad küsida toetust nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluva projekti kohta 20 000 kuni 2 miljonit eurot.

„Seni on Eesti ettevõtete ja teadusasutuste koostöö üks suuremaid komistuskive olnud rakendusuuringute ja tootearenduse tellimise kõrge hind,” ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand. „Jagatav toetus seda raskust leevendab, suunates ühtlasi ka Eesti teadusasutusi rohkem arendama ettevõtetele tähtsaid teemasid.”

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise. Kehtiv teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti” toob välja kolm kasvuvaldkonda:

· info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);

· tervisetehnoloogiad ja -teenused (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);

· ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Toetuse taotlemisel on oluline ettevõtja omaosalus. Osaluse ulatus sõltub nii ettevõtte suurusest kui sellest, kas raha küsitakse tootearenduseks või rakendusuuringuteks.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Eesti Teaduse Infoportaali (ETIS) kaudu alates 4. jaanuarist 2016 terve aasta jooksul. Taotlusvooru eelarve on 9 miljonit eurot. Raha selleks tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetustingimusi tutvustatakse lähemalt infopäevadel 12.01.16 Tartus ja 14.01.16 Tallinnas.

Infopäevadele saab eelnevalt registreeruda kuni 7. jaanuarini.

Toetustingimustest saab lähemalt lugeda SA Archimedese kodulehelt.

Ettevõtetele sobilikud teaduspartnerid leiab SA Eesti Teadusagentuuri lehel toodud tabelist.

 

Kontakt: Tea Tassa – SA Archimedes meetmehoidja, tel 730 0396, tea.tassa@archimedes.ee

 

Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi teadlased kutsuvad puiduettevõtteid arutlema teemal „Millist puidukuivatit vajab Eesti puidutööstuse ettevõte?”

Täna olemasolevad puidukuivatuse tehnoloogiad ei rahulda kõiki Eesti ettevõtete vajadusi ning see on põhjus, miks Tartu Ülikool valmistab koostöös puidusektori ettevõtetega ette puidukuivatuse tehnoloogia arendamist rakendusuuringust kuni prototüüplahenduseni.

Seminaril tutvustame praegusi puidukuivatuse tehnilisi võimalusi ning ootame rohkematelt ettevõtetelt sisendit järgmistele küsimustele:

-Millised on täna puidukuivatamise suurimad probleemid?

-Milline on Eestis enamkuivatatav puit?

-Millises mõõdus ja kuidas on kuivatusprotsessis kõige mõistlikum viis puidujääke ära kasutada?

Selleks, et uus puidukuivatuse seade saaks selline nagu sinu ettevõttel vaja, peaksid 14. jaanuaril kohale tulema, et anda sisendit puidukuivatuse seadme arendusse.

Seminari oodatavaks tulemuseks on sektori ettevõtete poolt püstitatud puidukuivatamise probleemidele Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi teadlaste abiga uute ressursitõhusate tehnoloogiliste lahenduste leidmine ja puidutööstuse sektorile sobiva puidukuivatuse seadme väljaarendamine.

Seminar toimub 14. jaanuar kell 10.00-12.00 Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER Väimelas.

Seminari täpsem info ja päevakava on SIIN.

Oma osalusest palun teatada 12. jaanuariks aadressil tsenter@tsenter.ee või tel 782 0298

Täiendav info: Vahur Valdna, TÜ Tehnoloogiainstituut, tel 5698 1612

 

 

 

22. detsembril on Võrumaa Arenguagentuuri talvine meeskonnapäev. Sellega seoses oleme suletud.

Suletud oleme ka riiklikel pühadel. Pühade vahelisel ajal lepi kokkusaamine kokku telefoni teel, meie kontaktid leiad siit: http://vorumaa.ee/kontakt

Rahulikku jõuluaega ja edukat uut aastat!

Joulutervitus VAA_wv

 

Head koostööpartnerid,

Aastalõpp koputab uksele ja kõik võtavad veel maksimumi, et detsembri tööde-tegemiste ja ürituste kott täis saada ja sõlm peale panna enne kui jõuluvana oma kotiga tuleb.

Uuele aastale saab vastu minna hea tundega. Võrumaal on elujõudu ja ettevõtlikkust.

Seda näitas eredalt 28. novembril toimunud Võrumaa vabaühenduste mess. Peaaegu igas maakonna otsas on asjalikud MTÜd, kes oma kogukonda arendavad ja huvitavaid tooteid, teenuseid ja üritusi pakuvad. Sära ja tegutsemisindu täis inimesed.

On näha, et Võrumaa ettevõtted pidevalt katsetavad uute toodetega või otsivad võimalusi oma ettevõtete kulude vähendamiseks. Liigseid tegevusi mitte teha, kõik peab olema optimaalne. Tootmises ei pea olema tööpinke, mis häiid tooteid enam ei tee, turunduses ei pea panustama kõigile, vaid ainult teatud sihtgruppidele; logistikakett ei sa olla väga pikk. Peab hindama, kas see või teine tegevus on ettevõttele-organisatsioonile vajalik; kas see viib meid kasumi või eesmärgi täitmisele lähemale.

Aga jõulude soojust ja lähedastele pühendumise suurust ei saa olla kunagi liiga palju.

Võtame siis aja maha ja naudime kuidas Võrumaa täitub kuuse- ja piparkoogi lõhna ning lumega; küll ta tuleb!

SOOVIN RAHULIKKU JA RÕÕMSAT JÕULUAEGA, SOOVIDE TÄITUMIST!

Taivo Tali,

SA Võrumaa Arenguagentuuri juhataja

Infokirjasaab lugeda SIIN.

opilasfirmade laat

Hea ettevõtja! Kui oled huvitatud oma äri kasvatamisest ja enda arendamisest ettevõtjana ning soovid saada hulganisti uusi teadmisi ja kogemusi, siis tule ja osale Võru- ja Põlvamaa ettevõtjate mentorklubis!

Mentorklubi võimaldab ettevõtjal:

omandada uusi teadmisi läbi koolituste;

• omandada uusi teadmisi ja jagada kogemusi suheldes klubis osalevate teiste alustavate ettevõtjatega ja mentoritega;

analüüsida koos mentoritega oma ettevõtte väljakutseid ja küsimusi, saada erinevaid vaatenurki ja arvamusi, ning paremini läbi mõelda oma otsused;

• suhelda teiste ettevõtjatega ning laiendada oma kontaktvõrgustikku.

Tutvu ka täpsema kavaga!

Mentorklubi raames toimub viis klubiüritust veebruarist juunini, sh õppereis. Igal kohtumisel on oma teema, millele järgneb diskussioon ja aeg omavaheliseks suhtlemiseks ning kogemuste ja mõtete vahetamiseks.

Mentorklubi avaüritusena toimub 4. veebruaril Harald Lepiski inspiratsioonikoolitus.

Klubiga on oodatud liituma 1-5 aastased ettevõtted.

Mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht.

Mentorklubis osalemine on tasuta, programm ei kata transpordikulu ( va õppereis) klubi toimumise kohta.

Mentorklubis osalemiseks tuleb saata sooviavaldus hiljemalt 21. jaanuariks 2016 e-posti aadressile terje@vorumaa.ee.

Lisainfo: Terje Moisto, ettevõtluskonsultant, SA Võrumaa Arenguagentuur, tel: 53091180, e-mail: terje@vorumaa.ee

Foto: Mentorklubi Moostes 2014. aasta kevadel, autor: Terje Moisto

Mentorklubi Moostes

 Toetab:

ESF

Jaanuarist maini toimub seitsmest moodulist koosnev vabaühenduse juhtide arenguprogramm, mille eesmärgiks on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel.

Osalemistingimused: täida motivatsiooniankeet hiljemalt 21.detsembriks. Motivatsiooniankeetide põhjal tehakse osalejate valik programmi hiljemalt 05. jaanuariks. Valiku tegemisel arvestatakse ühingu motivatsiooni teha moodulite vahepeal kodutöid meeskonnas. Enamuse koolitajate eelistus on, et ühest ühingust osaleb kaks inimest, see aitab kohapeal paremini teha meeskonnatööd ning seega saada paremat tulemust kokkuvõttes. Kõikide registreerunud inimestega võetakse ühendust!

Selgituseks:

– Ühest MTÜ-st võiks eelistatult osaleda kaks inimest, aga väga oluline on, et üks inimene ühingust peab läbima vähemalt 6 moodulit, see annab hea võimaluse kohapealseks meeskonnatööks ning samas tagab programmi sisu järjepidevuse.

– Võimalik on ka selline variant, et üks inimene ühingust käib kõigil koolitustel, aga meeskonnaliige vahetub. See annab võimaluse näiteks raamatupidajal osaleda maksunduse moodulis vms.

– Kui mõne mooduli puhul on kohti üle, kuulutan selle avatuks ja võivad osaleda need, kes ongi huvitatud mõnest kindlast teemast, näiteks juriidikast või maksundusest.

Arenguprogrammis osalemise tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on läbinud vähemalt kuus moodulit.

Programmis osalemise tasu on 20 eurot inimese kohta, mis sisaldab kõiki koolitusi ja kohvipause. Arve tuleb tasuda enne programmi algust. Arenguprogrammi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Programmi kolm esimest moodulit on mõeldud ühtse tervikuna ja sujuva üleminekuga ühelt teemalt teisele koos vastavate koduülesannetega.

NB! Palun tutvuge enne registreerimist kogu programmi ning koduste ülesannetega ning hinnake oma võimekust ja võimalusi moodulite vahel koduseid ülesandeid koos meeskonnaga lahendada. Kodused ülesanded on üks oluline osa kogu programmist.

I moodul: Strateegiline planeerimine ja juhtimine

– Aeg: 19.01.2016 kell 13-17

– Koht: Võro Instituut (Tartu 48, Võru)

– Koolitaja: Kadri Kõiv ja Mai Timmi

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust – osalejad tutvustavad plakati kujul oma MTÜ-d ja selle tegevust.

– Teemad: Koolituste eesmärgistamine:

• Mida tahame teada saada, millist muutust taotleme?

• MTÜ strateegiline juhtimine – millist väärtust ja kellele me loome?

• MTÜ tegevuse eesmärgid- kelle heaks me töötame? Millist väärtust loome? Kes on meie partnerid, kliendid ja kaasloojad? Mille poolest me eristume teistest sarnastest organisatsioonidest?

• Arengukava kui abivahend juhtimise toetamiseks. Arengukava olemus, roll ja eesmärgid. Müüdid seoses arengukavaga. Arengukava koostamise protsess.

• MTÜ hetkeolukorra hindamine lähtuvalt parimast ja halvimast võimalikust alternatiivist. Peamised tugevused ja arenguvajadused.

II moodul: Meeskonna töö korraldus ja juhtimine

– Aeg: 09.02.2016 kell 13-17

– Koht: Võro Instituut (Tartu 48, Võru)

– Koolitaja: Kadri Kõiv ja Mai Timmi

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust – MTÜ hetkeolukorra analüüs

– Teemad:

• Meeskonna olemus ja toimiva meeskonna loomine.

• Juhtimise probleemid ning väljakutsed MTÜ-s.

• Kaasatuse astmed: millist pühendumise määra ootame ja kuidas seda saavutada? Vabatahtlikkus kui piirang ja võimalus meeskonnatöös.

• Meeskonna ja juhi peamised ülesanded projekti erinevatel etappidel.

• Head juhtimise praktikad ja tööriistad.

III moodul: Projektide koostamine ja juhtimine

– Aeg: 01.03.2016 kell 13-17

– Koht: Võro Instituut (Tartu 48, Võru)

– Koolitaja: Kadri Kõiv ja Mai Timmi

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust – (projekti)meeskonna koosolek: projektiidee väljatöötamine ja ressursivajaduse kaardistamine.

– Teemad:

• Kuidas projekti koostamiseks valmistuda? Kust tuleb sisend projekti koostamiseks? Mida on vaja eelnevalt läbi mõelda? Lähteülesande koostamine.

• Projekti põhikomponendid ja nende sõnastamine.

• Projekti tsükkel: kavandamisest tulemuslikkuse hindamise ja aruandluseni.

• Eduka projekti kriteeriumid, riskide kaardistamine.

IV moodul: Juriidika

– Aeg: 22.03.2016 kell 13-17

– Koht: MTÜ Võluvõru (JÜri 19a, Võru, III korrus)

– Koolitaja: Kaidi Holm

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust

1. Palun loe enne koolitust põhjalikult läbi oma ühingu põhikiri ja mittetulundusühingute seadus (www.riigiteataja.ee) ning võta need koolitusele kaasa.

2. Saada 3 päeva enne koolituse algust aadressidele kaidi.holm@juhatus.ee lühike ülevaade (max 1 A4), kus kirjeldad oma ühingu siseseid ja väliseid õigussuhteid: kellega ja millised õigussuhted teie ühingul on ning kuidas ja kus on need dokumenteeritud.

– Teemad:

• MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid (üldkoosoleku ja juhatuse vaheline pädevuse jaotus, juhatuse ülesanded ja töö korraldamine, juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus)

• MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted (lepingute sõlmimine, võõrandamislepingud, teenuse osutamise lepingud ja kasutuslepingud)

• Asjaajamine ja dokumendihaldus (dokumentide loetelu, protokollid, registritoimingud)

V moodul: Ühingu majandustegevus

– Aeg: 12.04.2016 kell 13-17

– Koht: MTÜ Võluvõru (Jüri 19a, Võru, III korrus)

– Koolitaja: Krista Habakukk

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust – osalejad valivad välja ühe teenuse, mida nad soovivad kas luua või edasi arendada oma ühingus. Vähemalt 5 päeva enne koolitust saadavad osalejad koolitajale krista@narnia.ee aadressile planeeritava teenuse idee lühikirjelduse ( max pool lehte) materjali kasutame üksnes koolituse tarvis.

– Teemad:

• Ühingu rahastamise planeerimine ja allikad

• Omatulu teenimise vormid

• Millest alustada, kui ühing soovib alustada on teenuse pakkumisega

• Töötame koos välja läbi ühe võimaliku MTÜ teenuse kasutades Osterwalderi ärimudelit

VI moodul: Maksundus

– Aeg: 10.05.2016 kell 13-17

– Koht: MTÜ Võluvõru (JÜri 19a, Võru, III korrus)

– Koolitaja: Regina Varret ja Helen Tälli (Maksuameti spetsialistid)

– Teemad:

• laiemalt maksundusest ja riigimaksudest

• maksustamise alused

• erisoodustusmaks

• tulu- jm maksud

• tulumaksusoodustustega ühenduste nimekiri: kellele ja miks

• e-arveldaja jt e-lahendused

VII moodul: Avalik esinemine

– Aeg: 24.05.2016 kell 13-17

– Koht: Stedingu maja (Fr. R. Kreutzwaldi 15, Võru)

– Koolitaja: Marica Lillemets

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust – mõelge oma kogemusest ajakirjandusega, kas olete andnud intervjuu või saanud äraütlemise, kas olete avaldanud oma sõnumi kohalikus lehes, raadios või näinud, et seda on valesti tõlgendatud? Kus soovite oma sõnumit levitada-võimalik, et otse sihtrühmadega töötamine oleks tulemuslikum?

– Teemad:

• avalik esinemine

• sõnumi edastamine

• suhted ajakirjandusega

• kuidas anda intervjuud ja kirjutada pressiteadet

Arenguprogrammi rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

KYSK Sisemin_logo_Kodyhisk_toetuseks_ms

Võrumaa Vabaühenduste Päeval kultuurimajas Kannel tunnustati Võrumaa tegusaid, kodanikke, toimekaid ühendusi ning ettevõtteid, kes neid toetavad – laureaadid on Tuuli ja Vello Pähn, MTÜ Luutsniku Külaselts ning OÜ Sän&Män.

Võrumaa tegusaimad kodanikud on Juba külaseltsi eestvedajad Tuuli ja Vello Pähn. Muu hulgas öeldi Tuuli ja Vello kohta tunnustamiseks esitades: „Tänu Pähnade perele on tekkinud kokkuhoidev ja sõbralik kogukond ning aktiivne külaelu.”

Võrumaa raamatukogudes ning internetis läbi viidud rahvahääletusel sai enim toetust Antsla Gümnaasiumis toimetava noorte foto-ja loodusringi üks eestvedajatest Tiina Ploom.

Võrumaa Toimekaim Ühing 2015 on MTÜ Luutsniku Külaselts, kes on vanasse külakauplusese loonud ja loomas võimalusi kogukonna inimestele. Külaseltsi üks eestvedajatest Aili Valb tunnustust vastu võttes: “Seistes kõigi teiste väärikate kandidaatide kõrval, ei osanud sellist tunnustust oodata, aga ju siis on hetk tunnustada väiksemaid, et anda indu edasi toimetada.”

Selleks, et aidata ei ole palju vaja – tahtmist, sõbralikku suhtumist ning abivalmidust. Võrumaa Kodanikuühiskonna Toetaja 2015 OÜ Sän&Män juhatajal Taivo Tuusisel on need omadused olemas.

Kokku esitati tunnustamiseks leidis 15 tegusat kodanikku – Tuuli Pähn ja Vello Pähn, Martin Mark, Eve Täht, Leili Väisa, Merike Õun, Jüri Luik, Heino Pall, Merike Kapp, Helger Kavant, Ats Virumäe, Evelin Hoole, Ene Aedmaa, Airi Hallik-Konnula, Liana Allas, Tiina Ploom.

Võrumaa Tegusaim Ühendus 2015 nominentideks olid MTÜ Vastseliina Külade Ühendus, MTÜ Võrumaa Spordiliit, MTÜ Võrumaa Naiste Tugikeskus, MTÜ Juba Külaselts, MTÜ Püssä Küla Selts, MTÜ Revolutsioon, MTÜ Luutsniku Külaselts, MTÜ Hauka Veloklubi, MTÜ Järvere Külaselts, MTÜ Ostrova Festivalid, MTÜ Urvaste Külade Selts, MTÜ Karula Hoiu Ühing.

Võrumaa kodanikuühiskonna toetajana leidis tunnustamist 5 ettevõtet – OÜ Uus Koda, AS Eesti Pagar, Võru Tarbijate Ühistu, OÜ Haugas Transport ja OÜ Sän&Män.

Laureaadid valis töögrupp, kus oli esindatud SA Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus, Võru Linnavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Partnerluskogu ja Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts.

Palju õnne ja jätkuvat tegutsemisindu kõigile asjaosalistele!

Toimekaim-Yhendus2015 yhispilt_ws

Võrumaa Toimekaim Ühendus 2015 nominendid ning laureaat. Fotograaf Kalle Nurk

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade

23.11.2015

Alustava ettevõtte starditoetus muutub kättesaadavamaks

Ettevõtlusminister Liisa Oviir allkirjastas määruse, mis muudab starditoetuse taotlemise tingimusi. Muudatuste järgselt saavad nüüd taotlust esitada ka isikud, kellel on olnud varasem ettevõtja kogemus. Samuti muutuvad taotluse turundus- ja palgakulude tingimused ning suurenevad Tallinnast ja Tartust väljapool tegutsevate ettevõtete eelised.

 

Minister Oviiri sõnul pole Eesti ettevõtluse peamisteks probleemideks enam vähene ettevõtlusaktiivsus, vaid see, et alustajad kasvaksid ning saaksid ja jääksid edukateks ettevõtjateks. Seetõttu peab minister Oviir toetuse muudatusi ettevõtjate arenguvajadusi rohkem arvestavaks.

Tema sõnul sõltub ettevõtte edukus just meeskonnast ning tiimi võimekusest ideed ka päriselt ellu viia. „Uuenduslike ja julgete ideedega varasema ettevõtja kogemuse lubamisega anname alustavale ettevõtjale võimaluse ühendada jõud kogemusega ettevõtjaga ning luua kõrge kasvupotentsiaaliga uus ettevõte,” ütles Oviir.

Muudatuste tulemusel võivad nüüd taotlema tulla ka isikud, kes varasemalt on omanud suuremat kui 32-protsendilist osalust äriühingus või olnud füüsilisest isikust ettevõtja, mis on või on olnud käibemaksukohuslane.

Tallinnast ja Tartust väljapoole jäävatelt ettevõtetelt ei nõuta suunitlust rahvusvahelistumiseks. „Maapiirkonna ettevõttelt, kelle sihiks on esialgu enda elukohas ja selle lähiregioonis toodete ja teenuste pakkumine, nõuda rahvusvahelisele turule minemist või geograafiliselt piirata turunduskulude tegemist ei ole lihtsalt mõistlik. Samas loodame, et pikemas perspektiivis ollakse avatud ka suurematele väljakutsetele,” põhjendas määrust ettevõtlusminister.

Määrusest jäetakse välja piirang, et turunduskulusid võib teha ainult teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Muudatuste järgselt on turunduskulud lubatud kõikidel turgudel, kuhu ettevõtja soovib oma toodete või teenustega minna.

Samuti muutub nõue töötajale makstava palga suuruse osas ettevõtja vajadusi ja majanduse hetkeseisu rohkem arvestavaks. Töötajale makstava palga suurus peab nüüd olema vähemalt 70 protsenti Statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljastatav starditoetus on loodud ettevõtluse kasvu soodustamiseks ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Meetme eelarve on 8,1 miljonit eurot.

Toetust saab taotlema hakata alates 30. novembrist.

Pressiteate edastas

Kadri Tonka

MKM, avalike suhete osakonna nõunik

tel. 625 6493; 5664 3972

kadri.tonka@mkm.ee

• Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed?

• Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine?

• Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue?

• Kas sind ei ole edutatud, sest sa pole eestlane?

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta ja voliniku kantselei jurist Siiri Grünbaum annavad nõu, mida sellistel juhtudel ette võtta ja kuidas kaitsta end diskrimineerimise korral. 

28. novembril 2015 kell 11.30-13.30, Võru Kandle kohvikuruumis (Liiva 13).

Eestis on keelatud kohelda kedagi halvemini tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu. 

Palume nõustamisele eelnevalt registreeruda telefoni või e-kirja teel: 6269 059; info@svv.ee. Registreerumisel palume lühidalt kirjeldada oma küsimust.

Nõustamine toimub Võrumaa Vabaühenduste Päeva raames.

 

Maakondlik nõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni” raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Esmakordselt leiab Võru kultuurimajas Kannel aset Võrumaa Vabaühenduste Päev – laupäeval, 28. novembril sätivad oma bioksid Kandles üles rohkem kui 40 Võrumaa vabaühendust!

Tule ja vaata, millega inimesed vabatahtlikuna tegelevad ehk leiad endalegi uusi põnevaid ettevõtmisi! Päeva juhib URMAS VAINO.

Tule kogu perega – uudistamist jagub kõigile ja lastele on erinevaid tegevusi vabaühenduste boksides. Kohale on lubatud tuua muu hulgas 3D printer, linaõlipressimise massin, pesuehtne kanuu, purjelaud ja muud põnevat.

Üks messi eesmärke on koostöö parandamine erinevate sektorite vahel. Võib-olla tahad näiteks kingid partneritele või külalistele edaspidi anda üle riidest kingikotis, mille on valmistanud Võrumaa erivajadustega inimesed? Ehk tahad sinna kingikotti pista Pikakannu kooli moosi, Urvaste kamatooteid või käsitsi valmistatud kaarte? See on hea võimalus kodanikualgatuse toetamiseks.

Urmas Vaino eestvedamisel toimuvad messil arutelud teemadel:

– Miks MTÜ-d äri teevad? Ja kuhu nad selle raha kõik panevad?

– Kas tervisesport on teenimise koht?

– Kes peab lahendama kogukonnas turvalisuse küsimuse?

– Kuidas inimesed paneelmajast välja saada?

Messil on avatud uudne VÕROMAA SPORDIPUHVET! Jah justnemelt – messirahva ametlik toitlustaja on Võrumaa Spordiliit!

Kultuurimaja Kannel kohvikus nõustavad kell 11.30-13.30 huvilisi võrdõigusvolinik Liisa-Ly Pakosta ja Eesti üks tippudest tööõiguse alal, töövaidluskomisjoni esimehe kogemusega Siiri Grünbaum.

Peale messi toimub vabaühenduste konverents ning tunnustamisüritus. Konverentsile on tarvis eelregistreerida kuni 25. novembrini siin

Konverents on tänuüritus kõigile vabaühendustes toimetajatele ning loodetavasti inspiratsiooniks neile, kes nn oma asja, millesse panustada, alles otsivad!

Koos saame suure kummarduse teha neile, kes leidsid sel aastal ära märkimist tegusate kodanike, vabaühenduste ja nende toetajatena.

Tunnustamist leidis 15 tegusat kodanikku – Tuuli Pähn ja Vello Pähn, Martin Mark, Eve Täht, Leili Väisa, Merike Õun, Jüri Luik, Heino Pall, Merike Kapp, Helger Kavant, Ats Virumäe, Evelin Hoole, Ene Aedmaa, Airi Hallik-Konnula, Liana Allas, Tiina Ploom.

Võrumaa silmapaistvaim ühendus 2015 nominendid on MTÜ Vastseliina Külade Ühendus, MTÜ Võrumaa Spordiliit, MTÜ Võrumaa Naiste Tugikeskus, MTÜ Juba Külaselts, MTÜ Püssä Küla Selts, MTÜ Revolutsioon, MTÜ Luutsniku Külaselts, MTÜ Hauka Veloklubi, MTÜ Järvere Külaselts, MTÜ Ostrova Festivalid, MTÜ Urvaste Külade Selts, MTÜ Karula Hoiu Ühing.

Võrumaa kodanikuühiskonna toetajana leidis tunnustamist 5 ettevõtet – OÜ Uus Koda, AS Eesti Pagar, Võru Tarbijate Ühistu, OÜ Haugas Transport ja OÜ Sän&Män.

Lisainfo evelyn@vorumaa.ee, 525 1750.

Päevakava:

 11.00-13.00 – Võrumaa vabaühenduste mess, arutelud, spordipuhvet

11.30- 13.30 – võrdõigusvoliniku Liisa-Ly Pakosta ja Siiri Grünbaumi vastuvõtt Kandle kohvikus

13.00-13.30 – kohvipaus,  konverentsile registreerunutele pakub Võromaa toitu MTÜ Piiri Köök

13.30-14.00 – Urmas Vaino paneeldiskussioon MTÜ-de tõstatatud probleemide lahendamisest

14.00-14.30 – Erik Vest, Mähe Selts “Asumiselts kui hääletoru – koos kostab kõrgemale”

14.30-15.00 –Paul Hunt, Seto Suksu Seiklused “Kuidas Hunt endale Suksu sai ja mis sellest koostööst kõik edasi juhtuma hakkas”

15.00-15.45 – Aleksei Turovski “Keda karu kaasab? Kas kobras teeb koostööd? – Kaasamisest ja koostööst loomade maaailmas “

15.45-15.50 – jalasirutuspaus

15.50-16.00 – Muusikaline vahepala

16.00-16.15 – Võru maavanem Andres Kõivu tervitus

16.15-17.00 – Tunnustame Võrumaa aktiivseid kodanikke, ühinguid ja ettevõtteid, kes neid toetavad.

Vabayhenduste mess_plakat-page-001ws

 

Võrumaa Vabaühenduste Päeva korraldavad MTÜ Võluvõru ja SA Võrumaa Arenguagentuur. Kaasa aitavad MTÜ Revolutsioon, MTÜ Navi Külaselts, MTÜ Juba Külaselts ja MTÜ Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts. Võrumaa Vabaühenduste Päev toimub Ühisnädala raames ning projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Arendusosak on mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE), kellel on olemas uudne toote, teenuse või tehnoloogia arenduse idee, kuid kes vajavad eeluuringute läbiviimiseks ja idee toimimise igakülgseks kindlaks tegemiseks valdkonna tippspetsialistide abi.

Arendusosaku taotlusi saab esitada jooksvalt. Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetatakse innovatsioonialaste teenuste sisseostmist meetmes lubatud teenusepakkujatelt järgmistes valdkondades:

– toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;

– tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

– tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;

– teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;

– patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;

– metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;

– tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning eelnevalt projekti raames välja töötatu juurutamine.

NB! Ettevõtja kavandataval arendusel peab olema seoses arendatava toote, teenuse või tehnoloogiaga. Toetatavad ei ole üksnes ärimudeli loomise, muutmise või täiendamisega seotud tegevused.

Samuti ei ole toetatavad ettevõtte turundustegevused.

Toetuse piirmääraks on kuni 70% abikõlblikest kuludest, toetus on kuni 20 000 eurot taotluse kohta.

NB! Ühe taotluse raames saab teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt.

Rohkem infot: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/arendusosak/ueldist

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Innovatsiooniosak on mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE), kui ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks veidi nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt.

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele,

katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Innovatsiooniosaku taotlusi saab esitada jooksvalt. Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetatakse innovatsioonialaste teenuste ostmist järgmistes valdkondades:

– toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;

– tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

– tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;

– teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;

– patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;

– metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;

– tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine

Toetuse piirmääraks on kuni 80% abikõlblikest kuludest, toetus on kuni 4000 eurot taotluse kohta.

NB! Ühe taotluse raames saab teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt.

Rohkem infot: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/innovatsiooniosak/ueldist

Teisipäeval, 24. novembril Tallinnas ja reedel 27. novebril Tartus – kahe uue toetusmeetme infopäev: „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetus” ning „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega”. 

Tallinna infopäeva programm:

12:30-12:45 Kogunemine ja tervituskohv

12:45-13:30 Innovatsiooniosaku- ja arendusosaku toetus / Tarvo Kallas, EAS

13:30-14:30 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega / Katrin Pööra, EAS

Infopäev toimub algusega kell 12:30 Tallinna Teaduspargis Tehnopol (Teaduspargi 6/1). Registreerimine toimub siin.

Tartu infopäeva programm:

12:00-12:15 Kogunemine ja tervituskohv

12:15-13:00 Innovatsiooniosaku- ja arendusosaku toetus / Tarvo Kallas, EAS

13:00-14:00 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)/ Katrin Pööra, EAS

Üritus toimub algusega kell 12 Tartu Teaduspargis (Riia 181A). Registreerimine toimub siin.

Allikas: EAS

Laupäeval, 28. novembril kella 11-13 peetakse Võru kultuurimajas Kannel esmakordselt ajaloos Võrumaa vabaühenduste messi.

Kokku on vabaühenduste messile oodata üle 40 ühingu erinevate teenuste ja toodetega. Messil on kõigil hea võimalus toetada meie oma tegusaid kodanikke ja ühinguid, valides nende toodetest välja jõulu- või firmakingitusi, avastada uusi kohti ürituste korraldamiseks ja kes teab – ehk leida see miski, mis ennastki vabatahtlikuna kaasa lööma kutsub.

Peale messi toimub traditsiooniline vabaühenduste konverents, kus Paul Hunt Setumaalt kõneleb sellest, kuidas ta maale elama kolides endale rakendust leidis, Erik Vest Mähe seltsist julgustab linnainimesi rohkem ühiselt mõtlema ning annab nõu, kuidas linnaasumiseltsiga suuri tegusid teha. Kuna inimeste maailmas on praegu väga aktuaalseteks teemadeks koostöö ja kaasamine, siis Aleksei Turovski räägib sellest, kuidas on nende teemadega olukord loomade maailmas. Konverentsile on vajalik eelregistreerida siin.

Konverents on ühtlasi tänuüritus, kus Võru maavanem tunnustab inimesi, kes on aktiivselt panustanud kodanikuühiskonda, ühendusi, mille tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne ja ettevõtteid, mis on toetanud vabaühenduste tegevust. Päeva aitab tervikuks siduda Urmas Vaino.

Võrumaa Vabaühenduste Päeva korraldavad MTÜ Võluvõru ja SA Võrumaa Arenguagentuur. Kaasa aitavad MTÜ Revolutsioon, MTÜ Navi Külaselts, MTÜ Juba Külaselts ja MTÜ Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Vabayhenduste mess_plakat-page-001ws

Võrumaa vabaühendused kutsuvad Ühisnädala raames uudistama põnevaid paiku ja kohtuma huvitavate inimestega. Ja 28. novembril saab vabaühenduste messil Kandles tutvuda ka paljude vingete tegijatega.

Võrumaa aktiivsete inimeste seas on mitmeid uusi ja värvikaid tegijaid. MTÜ Võru Loomeselts on edukalt lükanud käima jazziklubi kohvikus Spring. Võrus Stedingu majast on saamas uudne kultuuripesa. Ühisnädala raames jõuab võrukateni väga mitmepalgelist muusikat jazzist technoni ja koguni loeng tervislikust toitumisest.

Uudne on ka Võro Instituudis aset leidev uusmaakate klubiõhtu viimastel aastatel Võrumaale elama asunud tegusatele inimestele. Seal saab rohkem teada Võrumaal tegutsevatest organisatsioonidest ja nende poolt pakutavast, vahetada kogemusi maal elamise rõõmudest ja väljakutsetest ning laiendada oma sotsiaalset võrgustikku.

Esmakordselt toimub Võrus 28. novembril kell 11-13 Kandles vabaühenduste mess, kuhu on uudistama, ostma ja omale uusi põnevaid ettevõtmisi leidma oodatud kõik huvilised. Kohapeal avatud uudne Võromaa spordipuhvet. Lisaks töötoad ja arutelud. Pealelõunasel konverentsil astuvad üles Paul Hunt, Erik Vest ja Aleksei Turovski ning tunnustatakse Võrumaa kodanikuühiskonna tublimaid tegijaid. Päeva juhib Urmas Vaino.

Kuhugi pole kadunud ka vanad tegijad – nädalajagu tegevust leiab Aila Näpustuudios ja MTÜ Hoiame Valgust ruumides. Meisterdamishuvilistele veel toimetamist Misso raamatukogus, Navi Seltsimajas ja Uue-Antsla rahvamajas. Rõuge noortekeskuses mängitakse MTÜ Revolutsioon eestvedamisel populaarset finantsharidusmängu CASHFLOW. Võrumaa suurima saaliga rahvamajja Kobelas on Boose Selts kutsunud ansambli Smilers.

Euroopa Filmikohvikus linastub Norra režissööri Erik Poppe tugevate emotsioonidega film „Tuhat korda head ööd”. Tegemist on draamaga, mis toob ekraanile tõeliselt elulise ja ebaausa dilemma – kas perekond või südame kutsumus ja instinkt. Norra-Iirimaa-Rootsi koostöös valminud film paneb selgetesse raamidesse töö ja hinna, mida tuleb maksta edu ja kuulsuse eest. Pärast filmi on külastajatel võimalik Kandle kohvikus nautida tasuta teed, kohvi ja suupisteid ning arutleda filmis kajastatud teemadel. Üritus on tasuta.

Ka asjalikkust jagub. Piiriveere Liider tutvustab oma uue perioodi strateegiat. Uut hingamist on otsimas Kodukant Võrumaa. Haanja rahvamajas toimuval Savvusannapäival vaadatakse tagasi ja arutatakse kogukonna osalusel edasisi plaane Võromaa suitsusaunatavade hoidmiseks ning toetamiseks.

Täpsem info kõigi sündmuste ja korraldajate kohta: http://mty.arenduskeskused.ee/yhisnadal/programm/vorumaa

Ühisnädal toimub 23.–29. novembrini üle Eesti ning sellel nädalal tehakse kõike, mis väärtustab kodanikualgatust ja ühist ettevõtmist. Ühisnädala elluviimist toetab Kodanikuühskonna Sihtkapital.

Lisainfo: Evelyn Tõniste, vabaühenduste konsultant

Tel: 5251750, evelyn@vorumaa.ee

Yhisnadal kava_kodukale_dv

Uusmaakate klubi on kohtumispaik viimastel aastatel Võrumaale elama asunud tegusatele inimestele, kes soovivad:

saada rohkem teada Võrumaal tegutsevatest organisatsioonidest ja nende poolt pakutavast;

vahetada kogemusi maal elamise rõõmudest ja väljakutsetest ning

laiendada oma sotsiaalset võrgustikku.

Kui ka sind ülalmainitu huvitab, siis tule 23. novembril kell 17.30 – 20.00 Võro Instituuti, mis asub aadressil Tartu tänav 48 Võrus. Tulla võid ka kogu perega.

Esimesel klubiõhtul tutvume muuhulgas Võro Instituudi tegemistega ning liikumisega „Maale elama”.

Anna oma tulekust teada siin.

Lisainfo Ivika Nõgelilt partnerlus@partnerlus.ee, 5115914.

Klubikohtumisi viivad läbi Kati Orav ja Ivika Nõgel.

Projekti toetab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Uusmaakate klubi_wv

Tartu Ülikool koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga korraldab 8. detsembril 2015 algusega kell 14.00 Maavalitsuse II korruse saalis (Võru linn,Jüri 12, sissepääs Koidula tn poolt) seminari “Laborist välja”.

Seminar on tasuta ja kestab kuni kolm tundi.

„Laborist välja” on Tartu ülikooli seminaride sari, kus ettevõtjad saavad esitada teadlastele lahendamiseks konkreetseid arendustöid ja ettevõtte korraldust puudutavaid küsimusi. Lahendamist leiavad nii kõrgtehnoloogilised tootmislahendused kui ka igapäevased töökorralduse optimeerimise, jäätmekäitluse küsimused või muud mured. Seminari käigus tutvustame läbi praktiliste näidete, kuidas ülikool saab kaasa aidata ettevõtete arengule.

Registreerimine saata hiljemalt 01.12.15 meili aadressile ivi@vorumaa.ee

Vajalikud andmed teavitamisel on järgmised osaleja nimi, ettevõte, telefoni nr, e-post

NB! Kui teil on juba murekohad või konkreetsed küsimused olemas oleks tore, kui saaksime esitatud küsimused vähemalt nädal enne ürituse toimumist.(01.12.15)

See annab teadlastele võimaluse põhjalikumalt ette valmistuda.

Ülikooli poolt pakutavate teenuste kohta saate lugeda ka ülikooli kodulehelt http://www.ut.ee/et/ettevotlus

Head koostööpartnerid,

Selle aasta Võrumaa ettevõtlusnädal kinnitas, et ettevõtlus pakub paljudele huvi. Ettevõtluspäeval 7. oktoobril oli terve saalitäis, valdavalt noori inimesi, sära silmis koos arutamas kuidas ettevõtlusega alustada. Ettevõtlusvaim särises. Ideid Võrumaal äri tegemiseks jätkub ja on ka toimekaid inimesi, kes neid edukalt ellu viivad. Kes kasvatab puhast juurvilja ja marju või küpsetab taluleiba ning pakub asendust tavalisele töödeldud poetoidule, kes teeb (küll hobitööna) kenasid etnotoole, mida laatadel müüb, kuigi tegelikult oleks nendele nõudlust välismaalgi, kes nuputab uusi tooteid, et konkurentsis püsida. Kerge ei ole kellelgi, tuleb tõeliselt hinnata neid inimesi.

Üritusi ja tegemisi Võrumaal aga jätkub, vahel isegi pead valima kuhu minna. Aga minna tuleb, sest need on põnevad ja kasulikud. Täna on Võrumaa turismi infopäev Seedri turismitalus, 7. novembril Uma Mekk suurlaat Võru spordihallis, 28. novembril Võrumaa Vabaühenduste Päev Võru Kultuurimajas Kannel.

Lõpetuseks tahan reklaamida kõigile meie partneritele (ja et nad ka ettevõtjaile edasi ütleksid) vastavatud Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust Tsenter ning suurepärast Võrumaa Kutsehariduskeskuse Tehnomaja – kasutage nende teenuseid.

Edu!

Taivo Tali,

SA Võrumaa Arenguagentuuri juhataja

Infokirja saab lugeda SIIT.

Kõik need 15 inimest on andud endast tükikese Võrumaa heaks. On suurepärane, et nende panust on märgatud ning nad on leidnud tunnustust oma kogukonna, valla või lihtsalt heade inimeste käest. Nüüd on Sul võimalus Võrumaa tegusate kodanikega ka põgusalt tuttavaks saada ning öelda, kes võiks Sinu arvates esindada Võrumaa kodanikuühiskonda võttes vastu maavanema tänukirja Võrumaa Vabaühenduste Päeval 28. novembril Võru Kultuurimajas Kannel. Anna oma valikust teada SIIN. Hääletamine on avatud ka Võrumaa raamatukogudes. Hääletamine lõpeb 12. novembril 2015.

TUULI JA VELLO PÄHN

Vello Pähn on Võru valla Juba Külaseltsi asutaja, eestvedaja ja hing. Abikaasa Tuuli on Vello tugevaim abiline ja toetaja. Üheskoos on perekond Pähn pannud aluse külaseltsi loomisele, edendanud külaelu, viinud ellu külakoja idee, mis käesolevaks ajaks on valminud ja tihedas kasutuses. Samuti korraldab perekond Pähn seltsi liikmete kaasabil iga-aastaseid üritusi alates jaanipeost, Teeme ära talgutest kuni jõulupidudeni. Tänu Pähnade perele on tekkinud kokkuhoidev ja sõbralik kogukond ning aktiivne külaelu.

Tuuli on Juba Külaseltsi haldjas – ta on heatahtlik, teotahtlik, vastupidav, õrn, tantsuline, hea kaasalane ning elab ja toimetab kuskil seal Juba küla metsade keskel ning on hoitud ja kaitstud oma meespere poolt. Kuna inimene ise on õnnelik ning teab heaolemise tunnet, siis oskab ta seda ka teistega jagada. Aitäh Tuuli, et jagad meile parimat- tunnet kuidas olla hea ning kuidas tunda rõõmu tehtust. Kui miskit korda läheb, siis Tuuliga koos tunned sellest mitmekordselt rõõmu. Ta lihtsalt on selline. Haldjas.

MARTIN MARK

Tänuväärne panus piirkonna aktiviseerimisel ja inimeste inspireerimisel, silmapaistev tegevus Võrumaa maine kujundamisel.

EVE TÄHT

Eve Täht teeb ülisuurt tegu noorte harimise teel Kaitseliidu Võrumaa Malevas. Tema töö on hargnenud erinevatesse maakonna koolidesse . Töös on süsteem. Töös on järjepidevus. Tööga on haaratud väga suur hulk koolinoori. Kaasatakse õpetama erinevate valdkondadee esindajaid. Tehakse lastele õppelaagreid. Ainuke organisatsioon, kes õpetab koolilast elus toime tulema ja elus püsima. 

LEILI VÄISA

Lisaks põhitööle Lusti Lasteaias on Leili panustanud väga palju oma vabast ajast Tantsuseltsile Pärliine, teinud palju vabatahtlikku tööd aitamaks noori, kellel enese abistamise teostus puudub, kas pere vähese toetuse tõttu või majanduslikult rasketest oludest tingitult. Oma heatahtliku tegevusega on tema abil juhtunud nii mõndagi imetlusväärset!

MERIKE ÕUN

Juba mitu aastat on Merike silma paistnud ja oma tegevusega mõjutanud väga paljusid võrumaalasi. Merike korraldab aastaringselt hulgaliselt sordi- ja liikumisüritusi, mis on avatud absoluutselt kõikidele. Ja just inimeste soov nendest üritustest osa võtta on pannud ka inimesed regulaarselt ennast liigutama. Ei ole kahtlustki, et Merike on rohkem panustanud võrumaalaste heasse tervisesse kui keegi teine!

Ma ei tea kust see naine selle energia võtab? Seda positiivsust ja energiat lihtsalt ei jagu ainult üritustele, mida ta korraldab vaid seda jätkub ka üritustel osalejatele ning ka neile, kes koos temaga seda vankrit vedama peavad.

JÜRI LUIK

Tähelepanu ja tunnustust väärib Jüri Luige pühendunud tegevus vabatahtlikuna Kirumpää linnuse heaks, tunnustan teda Kirumpää linnuse territooriumi pideva hooldamise ja korrastamise eest. See koht läheb korda inimestele, kes armastavad ajalugu ning kes on linnusel kohapeal käinud. Ja tegelikult piisab Jürile ka sellest, kui minnagi lihtsalt Kirumpää kõrgemale linnuse veerele ning lihtsalt olla, mõelda ja tunda end hästi. Mina lisaksin juurde, et minge jah Kirumpääle ning kui üles jõuate öelge kasvõi mõttes: ” Aitäh, Jüri, et selle koha korras hoiad.”

HEINO PALL

Tegemist on mehega kes omab kogukonnas olulist rolli oma uudsete mõtete ja ideede jagamisel ning kohalike inimestega läbi arutades viib neid ka ellu. Heaks näiteks on käesoleval aastal tema poolt algatatud Rõuge valla esimese naabrivalve piirkonna loomine. Ta panustab piirkonna arengusse, on osalenud Rõuge valla uue arengukava koostamise külaelu töörühma koosseisus. Olles Rõuge valla Savioru ja Tialase küladele külavanemaks, Rõuge valla Tervisenõukogu liige ja MTÜ Südamest eestvedaja, näitab, et tegemist on aktiivse Võrumaa kodanikuga. Tubli pereisa, kelle ühtehoidvasse perre kuulub lisaks emale kaks poega ja kaks tütart.

MERIKE KAPP

Haanja vallas tegutseb seltskonna lauluring “Rüärääk”. Lauluringis osaleb 16 Haanja valla inimest. Lauluringi juhendajaks on Merike Kapp. Tema eestvedamisel koguneme igal neljapäeval Haanja rahvamajja. Kokkusaamine kestab 3-4 tundi. Esmalt laulame, siis tantsime ja samas vahetame ka aktuaalseid teemasid kokkamisel, kodukaunistamisel jne. Merike on organiseerinud meile maakonna eakatele mõeldud üritustest osavõttu. Laulsime Kääpal, tantsisime Kandle aias jne. Aastal 2016 Merikese eestvedamisel soovime osaleda Uma pidol. Ta on panustanud aktiivselt meie kodanikuühiskonda, sest ta oskab meid koos hoida muusika ja rõõmuga. Merike väärib tunnustamist – meile on ta Tegus Kodanik!

HELGER KAVANT

Soovime tunnustada Antsla vallas elavat tegusat kodanikku Helger Kavantit, kes on loonud Võrumaale ainulaadse¬ teatrimaja Vana- Antsla mõisa aita. Tahame tänada teda selle suure töö eest, mida ta on teinud selle jaoks, et rikastada piirkonna kultuurielu ja andnud uue elu mõisa aidale. Alustada algusest, siis aastal 2014 tõi Helger esimese suveteatri etenduse oma suvekoju Villikesele. Valmistas ette perfektselt koha, kus nautida Polygon teatri etendust „Meeletu”. Usume, et ei liialda, kui ütleme, et kõik etendusel osalejad – nii näitlejad kui pealtvaatajad – nautisid igat minutit etendusest ja kogu seda ümbritsevat kooslust. Talvel vürtsitas Helger Antsla valla kultuurielu sellega, et tõi kultuurimajja professionaalse etenduse „Väävelmagnooliad”. Taas olid pealtvaatajad pisarateni liigutatud etenduse sisust ja professionaalsusest ning äärmiselt tänulikult Helgerile, kes meile seda võimaldas. Lisaks etendus veel armas lasteetendus „Lumejänesed”. Kuid siiski ülisuure töö on ta teinud hetkel Vana-Antslas mõisaaidas, mille ta on rentinud 6 aastaks, et kutsuda külla professionaalseid näitlejaid ja pakkuda kohalikule mõnusaid teatrielamusi. Kui palju tööd ja vaeva on Helger ja loomulikult ka tema pere näinud, et korrastada ait ja aida ümbrus, et oleks võimalik etendusi anda, muu hulgas rajanud uue muru. Sel aastal oli esimeseks etenduseks Vana-Antslas Polygon teatri etendus „Palju õnne argipäevaks”, mille 8 etendust olid kõik täissaalidele välja müüdud. Taas olid tänulikud etendusel osalejad ja samuti ka külla tulnud näitlejad ning lavastaja. Helger jääb silma oma kohusetundlikkuse, perfektsuse ja südamlikkusega – kui ta midagi teeb, siis ikka südamega! Aitäh Helger, et meil olemas oled, Antsla vallale ja kogu Võrumaale mõnusat kultuuri pakud ning kogu Eestimaale näitad, et ka maal on täisväärtuslik elu!

ATS VIRUMÄE

Väga paljud Võrumaal toimunud orienteerumise, suusatamise ja jooksu-kõnniüritused jääksid hätta või toimumata, kui Ats oma väärtuslikku aega ei panustaks radade ja võistluskeskuste sättimiseks, ettevalmistamiseks ja lõpuks ka asjade kokkukorjamiseks. Aitäh, Ats spordirahva ja liikumisharrastajate nimel!

EVLIN HOOLE

Soovime Evelini tunnustada Parksepa aleviku laste ja noorte huvitegevuse arendamise ning pikaajalise pühendunud töö eest Parksepa aleviku elu edendamisel. Evelin on MTÜ Kodukotus Parksepa SÄDEINIMENE. Evelin on MTÜ Kodukotus Parksepa kodulehe koostaja ja administraator ning mtü´le Facebooki konto looja ja administraator. Tänu Evelini järjekindlale tegevusele on MTÜ Kodukotus Parksepa tegemiste ja ümbruskonnas toimuvaga kaasatud lapsed ja noored. Kanariku keldris plikaringi juhendajana on Evelin lastele ja noortele neidudele pakkunud mitmekülgset meisterdamist, kutsunud külla põnevaid külalisi ja teinud huvitavaid väljasõite. Laste tegevustesse on kaasatud ka emasid ja vanaemasid. Plikaringi tööd on igal aastal esindatud Võru valla käsitöönäitusel. Laste tehtud jõulukaardid jõuavad aleviku üksikute eakate kingikotti. 2013.a projekti „Kanariku käsitöö” raames võeti õpitubade tööst osa kogu perega. Novembrikuine õpituba „Traadi- ja pärlitööd” oli lülitatud vabakondade ühisnädala üritusse „Põnevad ühisüritused üle Eesti ja Sinu kodukohas”. Tänu Evelini kirjutatud projektidele on saanud Parksepa laste avalik mänguväljak 2013.a uue ronila ning 2014.a kiigekomplekti, keksumängu ja rattahoidja, 2015.a prügikastiga kiikpingid. Koos plikaringi laste ja nende vanematega osaletakse igal aastal aleviku ja mänguväljaku heakorratalgutel. Evelin on aktiivselt osalenud ja aidanud koos perega organiseerida traditsioonilist pereüritust Parksepa Perepäev. Evelin on 2014. ja 2015. aasta perepäeva üks eestvedajatest, perekohviku ja heategevusliku õnneloosi korraldaja. Evelin on tegus ja tubli noor naine, kelle panus Parksepa aleviku edendamisse väärib tunnustust.

ENE AEDMAA

Plaani paikkonna arengu ja edasiliikumise hing ning eestvõtja. Lisaks sellele, et Ene näitab ise üles initsiatiivi ürituste korraldamisel, innustab ta ka teisi paikkonna inimesi osalema.

AIRI HALLIK-KONNULA

Airi tänuväärsel ettevõtmisel ei toimuks pea ühtegi üritust Urvaste Külade Seltsis. Lisaks on ta valla volikogu aktiivne liige ja juhib Pokumaad. Pokumaa tegevus on muutunud paari aastaga huvitavaks ja harivaks. Tähtpäevadel on alati Edgar Valteri teemalised näitused, teatrietendused, lastele käelised tegevused. Pokumaa tegevustesse on haaratud ka Urvaste Külade Selts. Nii ongi ühe inimese toimetused tihedalt läbi põimunud mitmes valdkonnas. Urvaste valla kultuurikomisjoni ühehäälne otsus oli esile tõsta just Airi Hallik-Konnula.

LIANA ALLAS

Liana Allas töötab Antsla valla Linda raamatukogu juhatajana. Lisaks raamatukogu töö korraldamisele on Liana südameasjaks kujunenud piirkonna noorte ja täiskasvanute innustamine õppimisele ning laiemalt enesearengule. Liana võtab aega, kuulab ära, julgustab, jagab informatsiooni. Lisaks on ta korraldanud väikeseid seminare hariduse, õppimise ja enesearengu teemadel. Liana haarab kinni võimalustest ja teeb endast oleneva, et luua võimalusi piirkonna inimeste jaoks ning selle läbi ergutab neid, kes muidu jääksid passiivseks ja koju.

TIINA PLOOM

Tiina on peaaegu kaks aastat pühendanud arvatavasti kogu oma vaba aja fotoringi “Märkajad” toetamisele. Seda nii moraalselt kui ajaliselt. Olles abiline erinevate laagrite, ekskursioonide ning talgute korraldamisel. Tema on nn taustajõud, ilma kelleta Märkajate grupp poleks ehk jõudnud sinna, kus täna ollakse. Märkajad on Antsla Gümnaasiumi juures tegutsev loodusfotograafia ja loodusõppe ring, mille eesmärgiks on meid ümbritseva looduse märkamine, selle võimlaikult loomupärane jäädvustamine läbi fotosilma ning tundmaõppimine. 29. oktoobril said Märkajad tunnustuse osaliseks Vabariiklikul Haridusfestivalil. Tulla 90 Eesti eduloo seast kolme parema hulka on väga hea tulemus ja annab tegutsejatele motivatsiooni, jätkata veel paremini, uute ideedega ja anda võimalust rohkematele huvilistele. Tavaliselt märgatakse ja tunnustatakse tippe, neid kes tunduvad olevat need, tänu kellele on midagi saavutatud ning vaat, et olulisemgi tegutseja, antud juhul Tiina, on jäänud märkamata.

———————————————————————————

Lisaks tegusate kodanikele, tunnustatakse sel aastal ka silmapaistvaid ühendusi ja ettevõtteid, kes on neid toetanud. Tunnustuse saajad tehakse teatavaks Võrumaa Vabaühenduste Päeval.

Suur kummardus neile, kes on häid inimesi ja tegemisi märganud ning leidnud aega neist ka meile teada anda! Aitäh – Antsla Vallavalitsus, Ester Tamm, Haanja Vallavalitsus, Hendrik Noor, Hillar Irves, Rõuge Vallavalitsus, Kadri Kõiv, Kalev Joab, Merike Õun, Piret Haljend, Riina Paat, Ruth Toots, SA Võru Pensionäride Päevakeskus, Sale Sokk, Sõmerpalu Vallavalitsus, Virve Üprus, Ülle Pärnoja!

Yhisnadal inimesed_wv

Tunneme huvi, kas Võrumaal on olemas inimesi, kes sooviksid töötada kliendi kontakt- ja kõnekeskustes, kus töötajatel tuleb vastata sissetulevatele kliendi kõnedele/meilidele, korraldada klientide ja ettevõtte teabevahetust, pakkuda spetsiifilisi teenuseid (nn reisikorraldus, raamatupidamine jne).

Kuna tihtipeale on tegemist rahvusvahelise kliendiga, siis peab suhtlus olema võõrkeeles. Selleks, et olemasolevad keskused Eestis julgeksid laieneda ja asutada uusi Lõuna-Eestis, tuleb mõista, palju on Võrumaal olemas inimesi, kes oleksid valmis sellist tööd tegema ja mis keeli peale eesti ja vene keele veel vallatakse. Töötasu oleks vähemalt Eesti keskmine ja lisatasud oleneksid lisakeeltest või spetsiifilistest oskustest.

Palun andke teada, kas oleksite huvitatud sellisest tööst ning millised oleksid teie võimalused ja tingimused. Palun täitke selleks küsitlus. Eestikeelne küsitlus on leitav siit (http://goo.gl/forms/DPedBt5C0X) ja inglise keelne siit (http://goo.gl/forms/ctUHokwDeA).

Küsitluse täitmine võtab kõigest paar minutit aega.

Täname!

Info:

Asso Uibo

Investor consultant, South Estonia

Tartu Ärinõuandla

Tartu Business Advisory Services Foundation

+372 53408320

Skype: uibo.asso

www.investinestonia.com

 

Sots tookuulutus_logoga-page-001

Eesti suurim äriideede konkurss Ajujaht ootab ideesid kuni 25. oktoobrini.

Viimase kolme hooaja statistika põhjal saab öelda, et kõige rohkem ideid on laekunud IKT kategooriast, kuid ideed on oodatud kõikidest valdkondadest – nii sotsiaalse ettevõtluse kategooriast, traditsioonilistest tööstusharudest kui disainivaldkonnast. Näiteks ülemöödunud nädalal toimunud Tartu esitlusvõistluse võitis gümnasistidest koosnev meeskond Bison, mis tahab pakkuda teklikotte: et kooliõpilaste ja korporantide teklid vormist välja ei läheks. Pärnu esitlusvõistluse võitis Tesselfloor, mis pakub personaliseeritud põrandalahendusi.

Kindlasti on ka Sinul mõni idee töös või tagataskus ootel – anna endale võimalus ja käi see välja!

Pole oluline, kas Sinu idee on verivärske või esimese prototüübi või ehk isegi müügini jõudnud – Ajujahil on osalenud ideid väga erineva valmidusastmega ning oluline pole see, kus sa oled praegu, vaid kuhu sa soovid jõuda. Näiteks 2014 aastal Ajujahi võitnud Timber Diameter ehk tänase nimega Timbeter(.com) alustas ideega ca pool aastat enne finaali Garage48 häkatonil (2 päeva enne idee esitamise tähtaega) – ehe näide sellest, et leides idee alles täna, on sul võimalik tulla Ajujahi võitjaks!

Ajujaht ärgitab sel aastal koostöös SEB pangaga erilise innuga osalema ka sotsiaalseid ettevõtteid. Et kõik osalejad saaksid konkursil edu saavutamiseks parima võimaliku ettevalmistuse, pakub SEB koostöös Heateo Sihtasutusega ka asjakohast mentorlust sotsiaalse ettevõtlusega alustajatele. Muuhulgas paneb SEB omalt poolt välja rahvusvaheliste kogemustega eksperdi, kes on nõustanud sotsiaalseid ettevõtteid ka väljaspool Eestit.

Ajujaht aitab Sind erinevate koolituste, kogenud mentorite ja laialdase kontaktvõrgustikuga. Ning vähemtähtis pole võimalus parimate hulka välja jõudes saada osa 60 000 eurosest auhinnafondist ning teha oma toode või teenus nõutuks teleekraani vahendusel. Lisaks toetab Võru maakond omalt poolt parimat edasi jõudnud Võrumaa ideed rahalise preemiaga.

Pane oma idee kirja siin:

http://www.ajujaht.ee/osale või uuri lisa Facebookist.

ajujaht

 

 

Hea võrumaalane!

Kätte on jõudnud märkamise ja tunnustamise aeg. Kiidame inimesi, kes on oma aega ja teadmisi panustanud Võrumaa vabaühendustesse, tunnustame ühendusi, mille tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne, silmapaistev ja teistele eeskujuks ning märkame ettevõtteid, mis on toetanud vabaühenduste tegevust!

Tunnustame inimest, kes:

– omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega

– on panustanud piirkonna arengusse

– on aktiivne ja koostööaldis

– ühendab kogukonda

– on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse

 

Tunnustame ühendust:

– mille tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne

– mis on teistele ühendustele eeskujuks

– mis on aidanud oluliselt kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle

 

Tunnustame ettevõtet:

– mis on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel

– mis on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel

 

Kui sa tead selliseid inimesi, ühendusi ja ettevõtteid, siis leia aega öelda mõni hea sõna!

Tunnustusi ootame kuni 30. oktoobrini ankeedi kaudu, mille leiate Võrumaa Arenguagentuuri kodulehelt www.vorumaa.ee, lingilt http://tinyurl.com/owx4v4a

või postiaadressile SA Võrumaa Arenguagentuur, Jüri 12, Võru.

Tunnustamisüritus leiab aset 28. novembril Võru kultuurimajas Kannel toimuval Võrumaa vabaühenduste päeval.

Lisateave: evelyn@vorumaa.ee, 525 1750

logo-150514 KOP KYSK_logo_2015ms Voru maavalitsus_vapp

Juba kolmandat korda toimuv ühistegemise nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel aastal. Novembri lõpus aset leidva Ühisnädala meeskond kutsub kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid inimesi korraldama sel nädalal enda sündmus.

Maret Lepiksaar Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest: „Minu jaoks on Ühisnädal justkui kodanikuühiskonna suur pidupäev, sest see on koondunud kodanikupäeva ümber, mida väga paljud koolid, asutused ja ühendused tähistavad. Kodanikualgatusest, kogukonnatundest, koostööst ja õlg-õla kõrval olemisest räägitakse rohkem, kui tavapärases argipäevas. Mis on need väärtused, mida me end ümbritsevalt ühiskonnalt ootame ehk tegelikult meie, kui kodanikud ise loome? Kogu nädala jooksul on erinevatel organisatsioonidel võimalus eriilmelisi sündmusi korraldada ja tänu maakondlike arenduskeskuste aktiivsele tööle end ka laiemalt tutvustada.”

Ühisnädalal toimub üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi ja räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Möödunud aastal toimusid näiteks maakondlikud kodanikuühenduste konverentsid, tublimate tunnustusüritused, talgud, kärajad, filmiõhtud, viktoriinid, MTÜde avatud uste päevad, kodanikuühenduste ümarlauad, erinevad õpitoad, vabatahtlike aktsioonid jpm.

Enda sündmust saab kirja panna 15. oktoobrini saates sündmuse info maakondliku arenduskeskuse konsultandile, kes lisab selle üle-eestilisse Ühisnädala programmi. Võrumaa kontakt: Evelyn Tõniste, evelyn@vorumaa.ee, 525 1750. Ka hiljem saab samadel kontaktidel sündmusi lisada, aga kuni 15. oktoobrini lisatud sündmused jõuavad ka ühisturunduse materjalidesse.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub juba kolmandat korda ja mis leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 23. – 29. novembril, kodanikupäeva lähistel. 2014. aastal viidi Ühisnädala raames läbi enam kui 200 sündmust, millest võttis osa 10 000 inimest. Need sündmused toimusid igas maakonnas ja neid korraldas kokku üle kahesaja organisatsiooni. Ühisnädala avalöögiks on 20. novembril toimuv Kogukondade ja omavalitsuste foorum, mis leiab aset Rakveres, Aqva Spa konverentsikeskuses.

Ühisnädala toimumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo: www.uhisnadal.ee

Oranz logo

Eesti suurim äriideede konkurss stardib taas.

Tule ja pane ennast proovile.

Tead probleemi, mis vajaks lahendust?

Esita oma idee 25. oktoobriks ja osale Eesti suurimal äriideede konkursil Ajujaht, mille auhinnafond on 60 000 eurot.

Lisaks toetab Võru maakond omalt poolt parimat edasi jõudnud Võrumaa ideed rahalise preemiaga.

Jaht algab aadressil: www ajujaht.ee

ajujaht