Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Eesmärgi saavutamiseks antakse taotluse alusel toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste (edaspidi sihtgrupp) õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuste osutamiseks. Programmi rahastatakse hasartmängumaksu laekumistest. Lisainfo regionaalsete investeeringutoetuste programmi kohta Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 1. märts 2018.

Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused ning mittetulundusühingud või sihtasutused, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele.

Maksimaalne toetuse summa on 120 000 eurot, minimaalne toetuse summa on 20 000. Taotleja oma- ja kaasfinantseeringu määr peab olema vähemalt 25 protsenti abikõlblikest kuludest. Investeeringu objekt peab olema taotleja omandis.

Taotlejal on taotlusvoorus õigus esitada üks taotlus. Kaks taotlust võib esitada KOV, mille elanike arv 1. jaanuari seisuga on üle 8000 elaniku. 

Alates 2018. a esitatud taotlustele kehtib Vabariigi Valitsuse 10.11.2017. a vastu võetud määruse nr 102 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord“ redaktsioon.

Taotlusi hindab objekti asukohajärgne maakondlik komisjon, mis on moodustatud  riigihalduse ministri käskkirjaga 19.03.2018 nr. 1.1-4/64. Hindamismetoodikaga on võimalik tutvuda SIIN.

Võru maakonna regionaalsete investeeringutoetuste programmi maakondliku komisjoni koosseis on järgmine:

  1. Tiit Toots – SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige
  2. Tiina Hallimäe – MTÜ Võru Naisteklubi
  3. Kertu Künnapuu – Võru valla arendusspetsialist
  4. Margus Timmo – MTÜ Setomaa Liidu juhatuse esimees
  5. Avo Kirsbaum – Antsla vallavanem

Üleriigilise tähtsusega objekte hindab Rahandusministeeriumi juurde moodustatud programmi komisjon. 

Lisa 2 – otsuste tabel

Lisainfo:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Terje Kuus
tel 663 1886

terje.kuus@rtk.ee

Võrumaa Arenduskeskus
Aigi Young
projektispetsialist
tel 5309 0923
aigi.young@vorumaa.ee