Juhendid

Riiklikud ja regionaalsed arengukavad, strateegiad, planeeringud


Strateegia uuendamine 2022

Arengustrateegi uuendamise seminaride materjalid

Strateegia uuendamise I seminar 20. mail Rõuge rahvamajas

Strateegia uuendamise II seminar 27. mail Võru kultuurimajas Kannel


Strateegia ajakohastamine 2020

Tegevuskava puhul on tegemist nn rulluva dokumendiga, mis kirjeldab tegevusi 4 aasta perspektiivis ning igal aastal lisandub sellesse uus tegevusaasta.

Arengustrateegia tegevuskava muutmine algas augustis paralleelselt KOVide arengukavade muutmise protsessiga. SA Võrumaa Arenduskeskus küsis maakonna kohalikelt omavalitsustelt ja partneritelt ettepanekud arengustrateegia tegevuskava muutmiseks.

Eesmärk oli muuta ja täiendada arengustrateegia tegevuskava selliselt, et lisada uus täiendav aasta ning vaadata üle tegevuskava tegevused (millised tegevused on lõppenud, millised tegevused jätkuvad ja millised on uued lisanduvad tegevused).

Maakondade arengustrateegiate (sh tegevuskava) koostamisel on abivahendiks arengustrateegia koostamise juhend. Väljavõte juhendist: „Tegevuskava uuendamise algatab MARO. Iga uuendatud tegevuskava peab hõlmama vähemalt 4 järgneva aastast perioodi uuendatud tegevuskava kinnitamisest arvates. Soovitatavalt peaks tegevuskava uuendamine olema algatatud hiljemalt iga aasta augustiks, et sellega jõuaks arvestada ka KOV üksuste arengukavade ja eelarvestrateegiate iga-aastasel uuendamisel ning vajadusel anda sisendit järgneva aasta riigieelarve strateegia koostamisele.„

 Tegevuskava kiitsid heaks maakonna kohalike omavalitsuste volikogud.


Strateegia koostamine 2018

Avaüritus, 18.04.18, KEIK

Avaürituse video (FaceBook)
Rühmatööde kokkuvõtete video (FaceBook)
Fotod

Töörühma koosolekute protokollid

Teemarühmade koosolek 16.05.18, TSENTER ja KHK

Teemarühmade juhtide koosolek 23.05.18, arenduskeskus

Arengupäev Vastseliina piiskopilinnuse keskaja elamuskeskuses, 18.09.18

Avalik väljapanek

Avalik väljapanek toimus 05.11.2018-19.11.2018

Avalikule väljapanekule suunatud dokumendid

Tegevuskava ja seiremõõdikud on arengustrateegia eelnõu juures informatiivse materjalina. Need on täienevad ja muutuvad dokumendid, mis kinnitatakse omavalitsuste volikogude poolt 2019. aasta alguses.

Küsimusi ja ettepanekuid sai esitada kuni 19.11.2018 aadressile SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65 605 või e-posti teel arenduskeskus@vorumaa.ee

Laekunud ettepanekute läbitöötamine